« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - CUP1829-EX 13592509-129_DTR20200324_1369422159732237211.pdf (126.71 kB)
č.j.: 067 EX 135925/09-129
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.10 Nc 8796/2009-8 ze dne 12.06.2009,které vydal Okresní soud v Chomutově na základě
vykonatelného rozhodnutí - Platební rozkaz č.j.34Ro 4053/2004,který vydal Okresní soud v Chomutově dne
03.03.2005 a který se stal pravomocným dne 10.11.2005 a vykonatelným dne 10.11.2005,ve věci exekuce
oprávněného: Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha,IČ 00005886 <,>
zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Sokolská XXXX/XX,XXXXX,Praha X,proti povinnému: XXXXX XXXXX <,>
Partyzánská XX,XXXXX,Smržovka,nar.16.02.1959,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce <,>
rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 20.5.2020 v 10,00 hod.na
dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 20.5.2020 v 11,00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby
se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za
to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na portálu www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci,spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/4:
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek <.>
<br> IV.Výsledná cena dražených nemovitých vě...

Načteno

edesky.cz/d/3719208

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz