« Najít podobné dokumenty

Obec Smilovice (Frýdek - Místek) - 32/2018 Veřejná vyhláška 32/2018 Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilovice (Frýdek - Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Jablunkovská 160,739 61 Třinec
<br> Tel.:558 306 316 Bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
Fax:558 306 143 Expozitura Třinec,č.účtu: 1621-781/0100
www.trinecko.cz IČ: 00297313
<br> Č.j.: MěÚT/29213/2018
Sp.zn.: MěÚT/06313/2018/13/ŽPaZ/Wo
<br> 231.2,A 20
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX – referent odboru
Tel.: XXX XXX XXX
Datum: 06.06.2018
<br> ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Třinec,odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně a místně příslušný
podle ustanovení § 61 odst.1 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,jako místně příslušný podle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ust.§ 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vodní zákon“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust.§ 15 odst.4
vodního zákona a ust.§ 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve správním řízení
posoudil žádost a po provedeném vodoprávním řízení dle ust.§ 115 vodního zákona
<br> v y d á v á p o v o l e n í
<br> právnímu subjektu: Obec Smilovice,IČ 00576905
se sídlem: Smilovice 13,739 55 Smilovice u Třince
<br> v zastoupení
<br> právního subjektu: Vodní zdroje Ekomonitor spol.s r.o <.>,IČ 15053695
se sídlem: Píšťovy 820,537 01 Chrudim
<br> I.podle ust.§ 8 odst.1 písm.b) bod 1 vodního zákona k nakládání s podzemními vodami
– odběru podzemní vody z prameniště Godula na pozemku parcela číslo 2349 v katastrálním
území Smilovice u Třince,obec Smilovice,kraj Moravskoslezský (hydrogeologický rajon
č.3211 – Flyš v povodí Olše).Odebraná voda bude sloužit pro posílení vodárenské soustavy
Smilovice <.>
<br> Povolení k odběru podzemní vody je vydáno do 31.12.2030 v tomto rozsah...

Načteno

edesky.cz/d/3719090

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilovice (Frýdek - Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz