« Najít podobné dokumenty

Obec Pernarec - Usnesení - Dražebvní vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pernarec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> XX.dubna XX,XXX 02 Cheb,IČ: 01051857
Tel: +420 354 415 211,fax: +420 354 415 210,E-mail: podatelna@execheb.cz,ID DS: 9bvjcfq
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.: 176 DD 00004/20-004
<br>
<br> Usnesení
<br>
Dražebník JUDr.XXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Cheb,se sídlem 26 <.>
<br> dubna 10,350 02 Cheb,dle smlouvy o provedení dobrovolné dražby nemovitých věcí ze dne
<br> 16.03.2020 a na návrh navrhovatele: ASPELL a.s <.>,IČ: 28381955,se sídlem Hellichova
<br> 458/1,118 00 Praha 1 - Malá Strana,vydává v souladu s ust.§ 76 odst.2 zák.č <.>
<br> 120/2001 Sb <.>,exekuční řád,v platném znění (dále jen „e.ř.“) za přiměřeného použití §
<br> 336b zák.č.99/1963 Sb.zák.č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“)
<br> toto
<br>
<br> usnesení o nařízení dražebního jednání -
<br>
<br> Dražební vyhlášku
<br> o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
I <.>
<br>
<br> Nařizuje se první elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického
<br> systému dražeb na adrese portálu
<br>
<br> http://www.okdrazby.cz
<br>
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 21.04.2020 v 10:00 hod <.>,od tohoto
<br> okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br>
<br> Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 21.04.2020 v 11:00 hod.Dražba se
<br> však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 zákona č.99/1963 Sb.<,>
<br> občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti
<br> minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
<br> dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
<br> okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
<br> věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
<br> učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podá...

Načteno

edesky.cz/d/3719072

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pernarec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz