« Najít podobné dokumenty

Obec Silůvky - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Silůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br>
Číslo jednací: 120 EX 16938/15-93
<br> v.s.oprávněný: 2009083622
č.j.oprávněný: 2009083622
<br>
<br>
U S N E S E N Í
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Břeclavi,č.j.53 EXE
3205/2015-16,ze dne 24.09.2015 <,>
proti povinnému: XXXXX XXXX,Starovičky XX,XXXXX,Starovičky,nar.19.02.1977
na návrh oprávněného: CP Inkaso s.r.o <.>,Opletalova 1603/57,11000,Praha 1,IČ 29027241,zast.Mgr <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX,advokát,Štěpánská XXX/X,XXXXX,Brno
pro 48 651,30 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
<br> o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
I <.>
První dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 27.05.2020 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 27.05.2020 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“)).Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem uk...

Načteno

edesky.cz/d/3718943

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Silůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz