« Najít podobné dokumenty

Obec Konárovice - Rozhodnutí - veřejná vyhláška - Splašková kanalizace Zadní Zájezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Konárovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Splašková kanalizace Zadní Zájezd
Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín | tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 727 938,e-mail: zivotní.prostredi©mukolin.cz
<br> Městský úřad Kolín | I "
<br> ' sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín || kg !|" Obec Konárovice Vaše čj.(zn.):
<br> Na Rynku 11,Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 112765/19-hak 281 25 KONAROVICE Spisová zn.: OZPZ 2566/2020 Oprávněná
<br> úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> Telefon: XXX XXX XXX E-maíl: katerina.haklova©mukolin.cz Počet listů: 5
<br> Příloh/Iistů: 0/0 Datum: 23.03.2020
<br> Společné povolení dle 5 94p odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a dle 5 15 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,ke stavbě „Splaškové kanalizace — rozšíření TI obce v lokalitě Zadní Zájezd na p.p.č.691,346/22,k.ú.Konárovice“ <.>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> (Veřejná vyhláška)
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kolín,odbor životního prostředí a zemědělství,jako vodoprávní úřad příslušný podle 5 104 odst.2 písm.c) a 5 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon“),speciální stavební úřad dle 9 15 odst.5 vodního zákona a g 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle 5 11 zákona č.500/2007 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve správním řízení posoudil ve smyslu 5 940 žádost o vydání společného povolení,kterou dne 08.11.2019 podala
<br> obec Konárovice,IČ 00235458,Na Rynku 11,281 25 Konárovice,v zastoupení panem lng.Jiřím Šírem,IČ 12039373,Školní 296,257 44 Netvořice <,>
<br> (dále jen "žadate|"),a na základě tohoto posouzení:
<br> |.Podle ustanovení & 94p odst.1 stavebního zákona a 9 13a vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
<br> v-vl
<...

Načteno

edesky.cz/d/3718886

Meta

Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Konárovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz