« Najít podobné dokumenty

Obec Dvorce - 15/2020 - Usnesení o zrušení dražební vyhlášky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dvorce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15/2020 - Usnesení o zrušení dražební vyhlášky
č.j.: 067 EX 19748/14-91
č.o.: 8006104841 8006104841
<br> 8006104841
U S N E S E N Í
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,provádějící exekuci na základě: pověření Okresní soud v
Bruntále,č.j.62 EXE 925/2014-13,ze dne 03.10.2014,vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí -
elektronický platební rozkaz č.j.EPR 295923/2013 - 5,který vydal Okresní soud v Bruntále dne 24.10.2013
a který se stal pravomocným dne 19.11.2013 a vykonatelným dne 19.11.2013 ve prospěch oprávněného
ČESKÁ TELEVIZE,Na hřebenech II 1132/4,14700,Praha 4,IČ 00027383,zast.JUDr.XXXXXXX XXXXXX <,>
advokát,Resslova XXX/XX,XXXXX,Hradec Králové a v neprospěch povinného XXXXXXXXX XXXXXXX <,>
Komenského XX,XXXXX,Dvorce,nar.09.07.1987,rozhodl v souladu s ustanovením zákona č.120/2001
Sb <.>,exekuční řád,v platném znění a současně v souladu s ustanovením § 328b zákona č.99/1963 Sb.<,>
občanský soudní řád,v platném znění
<br> t a k t o :
<br> Soudní exekutor r u š í dražební vyhlášku č.j.: 067 EX 19748/14-80,ze dne 10.02.2020,kterou nařídil
dražbu movitých věcí povinného na den 17.03.2020 11:57,Restaurace Střelnice,ul.Míru 24,Rokycany <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Soudní exekutor oznámil dražební jednání dražební vyhláškou č.j.067 EX 19748/14-80,kterou nařídil
dražbu sepsaných movitých věcí na den 17.03.2020 11:57,Restaurace Střelnice,ul.Míru 24,Rokycany <.>
<br> S ohledem na objektivní a procesní podmínky,rozhodl soudní exekutor tak,jak je shora uvedeno a zrušil
dražební vyhlášku č.j.067 EX 19748/14-80,kterou nařídil dražbu movitých věcí povinného <.>
<br> P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst.1 písm.a) o.s.ř.v platném znění,není odvolání přípustné <.>
<br> V Praze dne 16.3.2020
<br> Otisk úředního razítka
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,v.r <.>
soudní exekutor
<br>
<br> Za správnost:
XXX XXXX
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dl...

Načteno

edesky.cz/d/3718701

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dvorce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz