« Najít podobné dokumenty

Obec Dvorce - 16/2020 - Dražební vyhláška - dražba movitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dvorce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16/2020 - Dražební vyhláška - dražba movitých věcí
č.j.: 067 EX 19748/14-92
č.o.: 8006104841 8006104841
<br> Usnesení
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,ve věci exekuce vedené na základě pověření Okresní
soud v Bruntále,č.j.62 EXE 925/2014-13,ze dne 03.10.2014,ve prospěch oprávněného: ČESKÁ
TELEVIZE,Na hřebenech II 1132/4,14700,Praha 4,IČ 00027383,zast.JUDr.XXXXXXX XXXXXX <,>
advokát,Resslova XXX/XX,XXXXX,Hradec Králové,proti povinnému: XXXXXXXXX XXXXXXX <,>
Komenského XX,XXXXX,Dvorce,nar.09.07.1987,vydává tuto:
<br> Dražební vyhlášku
<br> I <.>
Soudní exekutor oznamuje v souladu s ust.§ 52 odst.1 ve spojení s ust.§ 69 zák.č.120/2001 Sb.o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),v platném znění (dále jen "e.ř."),s odkazem
na ust.§ 328b odst.3 o.s.ř.dražební jednání.Dražba movitých věcí povinného sepsaných při provádění
exekuce se nařizuje na den a místo: 21.04.2020 12:24,Restaurace Střelnice,ul.Míru 24,Rokycany <.>
<br> Předmětem dražby budou tyto movité věci ve vlastnictví povinného:
<br> Popis
Cena
<br> odhadní/
rozhodná
<br> Nejnižší
podání
<br> BTV LG
RADIO F8D 1650,00 550,00
<br> Movité věci se budou dražit v rámci souboru věcí <.>
Cena odhadní/rozhodná byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř.stanovena zaměstnancem <,>
pověřeným JUDr.Jurajem Podkonickým,Ph.D <.>,soudním exekutorem <.>
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje <.>
<br> II <.>
Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout dne 21.04.2020 od 10:00 do 10:55,Restaurace
Střelnice,ul.Míru 24,Rokycany <.>
<br> III <.>
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný,ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další
věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva,než pro které byla nařízena
exekuce,jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby,jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky
a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.K přihláškám,v nichž výše pohledávky nebo
jejího příslušenství nebu...

Načteno

edesky.cz/d/3718700

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dvorce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz