« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prvopis 24 E 32 2017 02 20 13 39 39 o s ř 247usn odražebníitýchvěcí DK dokument
Shodu s prvopisem potvrzuje Zdeňka Ticháčková
<br>
<br> Č.j.: 24 E 32/2017-11
<br>
USNESENÍ
Okresní soud v Šumperku rozhodl soudní tajemnicí Janou Albertovou ve věci výkonu rozhodnutí
<br> oprávněného: Město Šumperk,IČO 00303461
se sídlem nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk
<br> (č.j.MUSP 91247/2017,sp.zn.89960/2007 MJP/RODR)
proti
povinné: XXXXXX XXXXXXXXX,narozená XX.X.XXXX
<br> bytem Žerotínova 24,787 01 Šumperk
<br> pro 600 Kč s příslušenstvím <,>
<br> takto:
<br> Soud vydává tuto
dražební vyhlášku:
<br> I.Dražební jednání se nařizuje na den 7.4.2020 v 9:00 hodin na adrese Žerotínova 24 <,>
787 01 Šumperk <.>
<br> II.Dražena bude movitá věc sepsaná dne 6.11.2019,a to
<br>
poř <.>
číslo
<br> popis věci počet rozhodná cena věci
<br> 1 Televizor LG (LCD) cca 116 cm + ovladač 1 1.600 Kč
<br>
<br> III.Draženou věc si je možno prohlédnout v den konání dražby v době od 8.45 hod.do
9.00 hod.na adrese soupisu věci,tj.Žerotínova 24,787 01 Šumperk <.>
<br> IV.Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny <.>
V.Zaplacení jistoty se nevyžaduje <.>
<br> VI.Oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinné se
mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva,než
pro které byl nařízen výkon rozhodnutí,jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby
a jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li je
příslušnými listinami.K přihláškám,v nichž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího
příslušenství,soud nebude přihlížet <.>
<br> VII.Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas,přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené věci anebo souboru vydražených věcí,a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu.Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další
práva váznoucí na věci <.>
<br> VIII.Soud vyzývá každého,kdo má právo,které nepřipouští prodej výše uvedené m...

Načteno

edesky.cz/d/3706779

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
31. 03. 2020
31. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz