« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška NV elektronická dražba 1 kolo 2020 02 14 12 35 59
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1468719
<br>
<br> značka oprávněného:
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Šumperku dne 19.6.2019,č.j.22EXE914/2019-
16,dále usnesení,které vydal Okresní soud v Šumperku dne 12.8.2019,č.j.22EXE914/2019-20,kterými byla nařízena
exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz ze dne 21.12.2018,č.j.209C33/2018-20
vydal Okresní soud v Šumperku k uspokojení pohledávky oprávněného: Společenství vlastníků pro dům Šumavská
2571/18,2572/20,2573/22,Šumperk,Šumavská 2571/18,78701 Šumperk,IČO 03494241,zast.JUDr.Miroslav
Martinák,advokát,Hlavní třída 18,78701 Šumperk,IČO 14598094,proti povinnému: XXXXX XXXXXX,Šumavská
XXXX/XX,XXXXX Šumperk,nar.22.7.1983,v částce 16 859,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše
se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 22.4.2020 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 22.4.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posou...

Načteno

edesky.cz/d/3706777

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
26. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz