« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Informace pro územní samosprávné celky - 21.3.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovisko Ministerstva vnitra
Stanovisko Ministerstva vnitra
k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem,cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
(vyhlášeného Usnesením vlády č.194 ze dne 12.března 2020,v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)
<br>
Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:
<br> 1) Prokazování totožnosti:
Občané,u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1.března 2020,mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz,cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů <.>
<br> 2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby,jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu,mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla).Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu,jehož platnost skončila během nouzového stavu,povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst.2,kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností) <.>
<br> 3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané,kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1.března 2020,nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst.1 písm.d a e)zákona č.328/1999 Sb <.>,o občanských průkazech,v těchto případech:
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty,odcizení ...
sb0042-2020-1
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 42 Rozeslána dne 19.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 109.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 110.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 111.Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18.března 2020 č.249,o přijetí krizového opatření <,>
vyhlášeného pod č.108/2020 Sb <.>
<br> 112.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 109
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 19.března 2020 č.262
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst.2 písm.g) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Vláda
<br> I.schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) – ošetřovné;
<br> II.ukládá
<br> 1.místopředsedovi vlády,ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek
na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I.tohoto usnesení,pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný
kompenzační příspěvek žádná jiná osoba <,>
<br> 2.obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle
bodu I.tohoto usnesení a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu;
<br> III.zmocňuje místopředsedu vlády,ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmí-
nek,doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I.tohoto usnesení <.>
<br> Provedou:
<br> místopředseda vlády,ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy <,>
obecní živnostenské úřady
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babi...
9_Mimoradne_opatreni_nova_nakupni_doba_pro_seniory
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 19.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX019JVWK*
MZDRX019JVWK
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin <,>
hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží,v čase mezi
7: 00 hod.– až 9: 00 hod <.>,a to s výjimkou osob starších 65 let věku,včetně zajištění
nezbytného doprovodu,osob,které jsou držiteli průkazu ZTP/P,starší 50 let,včetně
zajištění nezbytného doprovodu,zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru
zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele
prodejny nebo osob v obdobném poměru <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20.března 2020 <.>
<br>
<br>
<br> III <.>
<br> Ruší se mimořádné opatření ze dne 18.března 2020,č.j.MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Str.2 z 2
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-
CoV-2 v České republice <.>
<br> S ohledem na fakt,že obzvláště zranitelnou skupinou,kterou ohrožuje onemocnění COVID-
19,jsou senioři a zdravotně postižené osoby,vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup
základního zboží (potraviny,drogistické zboží).Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-
CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3703774

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Prodej   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz