« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 4667518
<br>
<br> značka oprávněného: NŠ/18/3237/T/16/Ben
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku dne 30.11.2018,č.j <.>
26EXE5844/2018-7,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický
platební rozkaz ze dne 23.1.2018,č.j.EPR274082/2017-6 vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku k uspokojení
pohledávky oprávněného: RBP,zdravotní pojišťovna (dříve Revírní bratrská pokladna,zdravotní pojišťovna) <,>
Michálkovická 967/108,71005 Ostrava Slezská Ostrava,IČO 47673036,proti povinnému: XXXXX XXXXX,Vělopolí XX <,>
XXXXX Vělopolí,nar.22.6.1998,v částce 3 896,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje
zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 24.7.2019 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 24.7.2019 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/3672497

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
25. 03. 2020
25. 03. 2020
25. 03. 2020
25. 03. 2020
25. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz