« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení vodohospodářské politiky v odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 205 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerský XXXX v oddělení vodohospodářské politiky
<br> v odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 12421/2020-MZE-11131
<br> V Praze dne 6.3.2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oboru služby XX.Vodní
<br> hospodářství <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.5.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • příprava podkladů a zajištění úkolů odboru při přípravě,zpracování,projednávání <,>
<br> schvalování a zveřejňování plánů povodí <,>
<br> • zabezpečování plnění úkolů v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti vodního
<br> hospodářství <,>
<br> • tvorba materiálů pro koncepci vodohospodářské politiky <,>
<br> • příprava stanovisek k návrhům právních předpisů a koncepčních materiálů jiných
<br> ústředních správních úřadů <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23 <.>
3.2020,tj.v této lhůtě
<br>
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br> 2
<br>
• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br> • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu...

Načteno

edesky.cz/d/3638791

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz