« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - oznámení o zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam práv a povinností účastníků řízení
PAGE
Seznam práv a povinností účastníků řízení podle zákona č.500/2004 Sb.– správní řád
<br>
Seznam práv a povinností účastníků ŘÍZENÍ dle zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> PRÁVA ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ:
§ 3
právo na zjištění stavu věci,o němž nejsou důvodné pochybnosti
<br> § 4 odst.2
právo na poskytnutí přiměřeného poučení (v souvislosti s úkonem správního orgánu) o právech a povinnostech,je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčených osob potřebné
<br> § 4 odst.3
právo na uvědomění (s dostatečným předstihem) o úkonu,který správní orgán učiní,je-li to potřebné k hájení práv dotčených osob a neohrozí-li to účel úkonu
<br> § 6 odst.1
právo na vyřízení věci v zákonem stanovené lhůtě nebo lhůtě přiměřené,není-li zákonná lhůta stanovena
<br> § 6 odst.2
právo,aby na základě podané žádosti správní orgán obstaral podklady z úřední evidence,kterou sám vede
§ 14 odst.2
právo vznést námitku podjatosti úřední osoby (znalce,tlumočníka)
<br> § 15 odst.4
právo,aby na základě podané žádosti byly sděleny základní údaje o oprávněné úřední osobě
<br> § 16 odst.1
právo jednat a předkládat písemnosti v jazyce českém a slovenském
<br> § 16 odst.3
právo na tlumočníka pro každého,kdo prohlásí,že neovládá jazyk
<br> § 16 odst.4
právo občana ČR příslušejícího k národnostní menšině činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny
<br> § 16 odst.5
právo neslyšícího na ustanovení tlumočníka znakové řeči a právo hluchoslepého na prostředníka
<br> § 18 odst.4
právo jiné osoby,které se přímo dotýká obsah protokolu,podat stížnost proti jeho obsahu
<br> § 19 odst.3
právo,aby na základě podané žádosti byla doručena písemnost na adresu,která je správnímu orgánu sdělena popř.na elektronickou adresu se zaručeným elektronickým podpisem
<br> § 23 odst.5
právo na poučení o právních důsledcích nevyzvednutí uložené písemnosti v případě,že adresát písemnosti nebyl zastižen,odmítl ji převzít nebo neposkytl součinnost nezbytnou k řádnému doručení
§ 24 odst.2
právo požádat o prominutí zmeškání úkon...
13746
+\ 4!
<br> Dolní n
<br> uu— _
<br> 4875 šál/1 4é/6
<br> 1131508
<br> ) 55/32 [ 1703
<br> „» _.<.>.<.>.m z.<.> -
<br> AH,38331; o,<.> : 2070/14
<br> (1 2069/1
<br> \
<br> \06926 “__ fx! \\ \ *
<br> „ \ / * \-* ' '— “1_ \\ \.<.> -- \ 7327/g \ „
<br> ! aiz/2
<br> _r—n_
<br> ř2070/1
<br> „z
<br> 0.2069/17 2070/12
<br> uszŠnE
<br> m.<.> <.>,ulvllkl planu: II"-lm My WMIM nM vnim- vuhml
<br> „.„„.<.>.mm,<.> ml „mmm mnu-nm.- ___ „m „m.<.>.nm,<.>.<.>.<.> mm.<.> <.>,/„„ „„
<br> „,<.> uuu-M m.nm.<.> <.>
<br> ] um-M m.<.>.<.> „mw moe-:| „„ v <.>,<.>.' zum-mmm wmvuum „ <.>
<br> “rx
<br> r1rírw
<br> vama M
<br> mm vol-lwa num- uu-y mm:
<br> „mym—ui kun-nm.mm kan-A mnm.Hm uuu nn.-m mm mm unum.pumu,- w—
<br> PMQQVANA VÝSTAVBA v UZEMl
<br> LEGENDA
<br> huma Dun-mm um.:
<br> Ilbw acc-my
<br> „mm mm mnu mmm souvlsn aluvzsllš [WDSMYNE ppmx" vnBEK sm & a a ;-
<br> uni-vl mmm uuu-u
<br> mmluw „wu
<br> mamma/znam.se na:
<br> ' _mm nmmluwnymhmu
<br> g;; mm- uuu-mu
<br> [:] mm-mmmmu
<br> MM
<br> IE „u.-„m.<.>.nama!
<br> Z mmmwkmumhmhmw
<br> m mwuywmm—mn w-ummmlumm "umu-nama mnm-u mmm-M „mm-m.<.> n.<.> -„mnm mnm-mm lrwny mm
<br> [133] nMM-Wmlvm„mumn
<br> [I] www.umumunn
<br> xouumms
<br> [: „mm/.mwmmnrmm
<br> „mmm m-
<br> _ MMMMCMY
<br> wi: “Amy/Wabi
<br> “WWW“
<br> [El mewk
<br> \ EMM.<.>
<br> DEWUCE.WE.Wall NNN umlwmnmlmn mnm-„nm: [g.] umlzmmw.“ Minimax-um Manana-m
<br> [sean-n skulclac ls
<br> IEGENDA vamcn sn.PRlNJKY
<br> uuu“ upc-nm maz-u mm
<br>.<.>.—im.nam um hw) MJ na
<br> „mmm umu mm ml Mam-m n.<.> m
<br> „cm-um mm na
<br>.<.>.a“ muy.mw :.<.> -em mw
<br> memu NAleavmÝGH lm - mmm W
<br> Dem [.mnm ln'rn.ve“ umu a.<.> - W umn- zum—u „augur zm
<br> Mumlwu
<br> n.m.mw
<br> :lzemmmw
<br> M lp.m:
<br> Whawmmwvmvmmlb
<br> mnm <.>
<br> Num
<br> vmwummu
<br> u_n-„man
<br> mnumwmlm
<br> unum—cm:
<br> nwm-m
<br> Wan-»vuxwmhm-mnnwuw
<br> Dplmllhl
<br> www
<br> unum.„mb—wmv w
<br> hmmm Hamu-m-
<br> mm civil-m
<br> Muntii ___ _._ mmm unumknmm __.-.<.> <.>
<br> hlqum um ver.-m.WW.„m-
<br> summmm...
13746
Č.j.13746/2020
str.14
<br> *MUJNX0112RIU*
<br> MUJNX0112RIU
<br>
MAGISTRAT MESTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNi A ZIVOTNiHO PROSTREDL STAVEBNi URAD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU
<br>
Spisová značka:
53/2020/SÚ/Fu
<br>
<br> Č.j.:
13746/2020
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> Fax:
<br> E-mail:
XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
funke@mestojablonec.cz
<br>
<br> Vyhotoveno dne:
11.2.2020
<br>
<br>
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
467 51 Jablonec nad Nisou 1
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou,IČO 00262340,Mírové náměstí 3100/19,467 51 Jablonec nad Nisou 1
(dále jen "žadatel") podal dne 5.12.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou"
<br> který obsahuje stavby:
SO 101 - Hlavní objekt
SO 120 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 201 - Pěší lávka
SO 203 - Tramvajový most Koželužská
SO 204 - Vjezd do podzemních garáží - most
SO 205 - Most pěší + cyklo
SO 210.1 - Opěrná zeď
SO 210.2 - Opěrná zeď - rozšíření a rekonstrukce koryta toku
SO 210.3 - Opěrná zeď
SO 301 - Vodní plocha s reteční funkcí
SO 311 - Nový vodovodní řad "V"
SO 311.1 - Vodovodní přípojky
SO 312 - Areálová dešťová kanalizace - odlučovač lehkých kapalin
SO 313 - Kanalizace splašková
SO 313.1 - Přípojky splaškové kanalizace
SO 314 - Přeložky vodovodu
SO 315 - Přeložky jednotné kanalizace,přípojky
SO 315.1 - Přípojky jednotné kanalizace
SO 316 - Přeložky dešťové kanalizace
SO 316.1 - Přípojky dešťové kanalizace
SO 402 - Areálové rozvody NN
SO 404 - Veřejné osvětlení
SO 405 - Datové kabely
SO 501 - Přípojky plynu
na pozemku st.p.1517/5,2069,3065,parc.č.40/1,42/2,48,2046/4,2052/1,2053/4,2053/9,2055/1,2055/6,2056/3,2056/4,2065/1,2065/12,2065/42,2275/3,2280/2,2280/5,2280/6,2280/7,2280/9,2291,2292,2474/1,2474/2,2474/7,2474/9,2474/10,2474/23,2474/25,2474/26,2488/1,2489/7,2502/1,2502/8,2754/1,2754/2,2755,2756,2758,275...

Načteno

edesky.cz/d/3596148

Meta

Ustanovení opratrovníka   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavby   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Prodej   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz