« Najít podobné dokumenty

Obec Lštění - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Zlenice vodovod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lštění.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Zlenice vodovod.pdf
\ 4/45"
<br> ' MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV _Eek 312 821 111,<.> <.>,ax: 312 821 199 Benešov masawkovo names“ 100 e-mail: mubene©benesov-city.cz
<br> 256 01 Benešov ' oosoa ŽIVOTNÍHO pnosrňeoí
<br> epodatelna©benesov—city.cz
<br> líbí—"3513 go“-— „,<.> —_ <.>,<,> !.? * ČÍSLOJEDNACÍ: MUBN/28942/2020/0VH “ *“ L' “ “vi *.____= 5 i"
<br> SPIS.ZNAČKA: 0VH/11650/2020/MAL ““T“ “““““““"Mt———--m—-—-n É --„ <.>,<.> VYŘIZUJE: Ing.Jakub Maleček—oprávněná úředníosoba što! „74153 oč „,;/?? !" TELEFON: 312821158 ": " " ] % E-MAIL: malecekůbenesov—citycz \ ší,-: 53117 ZŠ) ",„“;—23:5 DATUM: 11.02.2020 Z Ffi? QW: __
<br> » „.<.>.<.>.<,>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
<br> '" __ T_ I'.<.> "J
<br> Dne 04.12.2019 podala právnická osoba obec Lštění,IČO 005 08 527,se sídlem Grégrova 29,257 22 Lštění (zast.starostkou obce JUDr.Jarmilou Hanvkovou,CSc.),kterou zastupuje právnická osoba AQUECON,a.s <.>,IČO 148 68 202,se sídlem Československých legií 445/4,415 01 Teplice (zast.členem představenstva Ing.Ahmadem Moudarem) (dále jen „stavebník“),u Odboru životního prostředí MěÚ Benešov žádost o společné povolení stavby „Zlenlce - vodovod a splašková kanalizace ulice Pod Tratí,K Sázavce“ (dále jen „stavba“).Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br> Základní ůdale o stavbě:
<br> Druh vodního díla: vodovodní řad a kanalizační stoka podle ustanovení & 55 odst.1 písm.c) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon")
<br> Účel: zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod v obci Lštění,místní část Zlenice
<br> Umístění stavby: pozemky parc.č.226/268,226/163,226/255,226/270,226/13,226/274,226/272,226/143,226/269,226/122,226/18,1524/2,233/17,233/8 v k.ú.Lštění,čáSt obce Zlenice,obec Lštění <,>
<br> kraj Středočeský Oríentační souřadníce umístění S—JTSK:
<br> vodovodni řad B začátek konec vodovodnířad 81 začátek konec vodovodnířad BZ začátek konec vodovodniřad 53 začátek kon...

Načteno

edesky.cz/d/3595969

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lštění      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz