« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Hamry - Smlouva o poskytnutí příspěvku-Senior Taxi 2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Hamry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí příspěvku-Senior Taxi 2019.pdf
Smlouva o poskytnutí příspěvku
<br> 1.Smluvní strany
<br> Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
<br> se sídlem: Padlých hrdinů 312,739 11 Frýdlant nad Ostravicí zastoupeno: Ing.Jiřím Hořínkem,ředitelem IC: 00847020 číslo účtu: 36031781/0100 (dále jen příjemce) a Obec Staré Hamry se sídlem: Staré Hamry 283,739 15 IVC: 00297241 Císlo účtu: 1682009399/0800 (dále jen poskytovatel) II <.>
<br> Základní ustanovení
<br> 1 Tato Smlouva je uzavřena dle 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Účelem této smlouvy je poskytnutí neinvestičního příspěvku poskytovatelem Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí ke krytí nákladů spojených
<br> s provozováním služby Senior Taxi v roce 2019 (dále také Projekt) <.>
<br> III.Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle sjednaných podmínek příjemci účelový příspěvek a příjemce se zavazuje tento příspěvek přijmout a užít v souladu s jejím
<br> účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br> IV.Učelové určení dotace a výše dotace
<br> Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční příspěvek určený na výdaje ve výši 83 200,00Kč,(slovy: osmdesáttřitisícdvčstě korun českých) na
<br> provozování služby Senior Taxi v roce 2019 <.>
<br> V.Závazky smluvních stran
<br> 1.Poskytovatel poskytne příspěvek příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl.1.této smlouvy ve lhůtě 15 dnů po uzavření této smlouvy,a to pod variabilním symbolem 00297241 (doporučujeme IC obce) <.>
<br> 2.Příjemce se zavazuje:
<br> a) použít poskytnutý přispěvek pouze s jeho účelovým určením dle čl.ll./2.této smlouvy na úhradu provozních výdajů vzniklých vobdobí od 1.1.2019 do 31.12.2019 a vyhovující zásadám účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole;
<br> b) oddělit vúčetni evidenci použití příspěvku dle jeho účelu.Tato evidence musí být podložena úč...

Načteno

edesky.cz/d/3595943


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Hamry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz