« Najít podobné dokumenty

Obec Heršpice - Rozhodnutí o umístění stavby Heršpice - komunikace a prodloužení inženýrských sítí na p.č. 722, 723, 724

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heršpice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace
Kopal) NAdNí snunéuí VÝKR\
<br> !““
<br> 720 2
<br> % ž <,>
<br> mh
<br> 'v)
<br> 5!
<br> " ?T "' Aawš.<.>.Faul-„Jda „_ „„-:= " „am.<.> “* u 1 „_ „g.<.>.„m.).<.>.; 5 J"“ V"“ E._ r_— “- mnm.u <.>,\,;,31% =.“ - _=__1 _ _ __ ___— “ L.a" u |=,“l:“,__ \\ L 73:33.R-1.<.> _L l_p „„,===:“=_____a_qío__ ___ _ „,? „„o V na“ gaz-=- $.„n' mlha „mv „.<.>.a 151x: wu mm mm „„a „„a 1539“ na“ „na m * mv m ““ “___ _) —J J 1151,<.> 1 l _a _ _ __ __ % Ž * rm 9' TEMA“ vu" 17.521“ 1m 1:1le 133; “ i -."“ „,y ! 5 94— 'l'lól\3 115,% mh 1151“ _ „w _,E ŽŠ ; Š i| 11- 5: mg T151? _,\_"š'_>
<br> *; LEGENDA "Amenit" IS: ŠGĚ m u
<br> ?
<br> i
<br> % ' _FU" ! _ummfmtu \ _Iu“- _“ zil-“"
<br> „5757 /-' " 331" mamma",' na WWW ' na mmm
<br> p_ozuimm f „mamuta—Hmmm
<br> LEGENDA snvulclcn ||:
<br> wmammm MmimMBw
<br> / WWW.mnm now <.>
<br> | DEW—Fw | m „nm
<br> nm ano-amu: mnm-mnm wm: rmml
<br> 0! High!“ - gumumgmce A monmužsnl ! / mzenvnsmrcn sm NA p.č.722,123,124
<br> moci na
<br> umu
<br> mm
<br> mio-|
<br> mm-
<br> 1:1 <.>
<br> “má 5- SITUFWVVKRESY
<br> mim <,>
<br>,mw
<br> KooRDmAčm SHUAČNÍ VÝKRES
<br> daww
<br> ce.-mw
<br> C.3
<br> - „
<br> an'nnenmC? C-
<br> „„,73539-3-19'WH 1G,HZ
<br> Dne
<br> Městsl-o,Úl'íš d Si: Odbor siavsb.<.> iho mag.; ua.1.-,<.>.<,>
<br> u„oaaní a živo-mího prostřed;
Územní rozhodnutí č. 28/2020
MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
odbor stavebního úřadu,územního plánování a životního prostředí
<br>
<br> Palackého náměstí 65,684 01 Slavkov u Brna
<br>
<br>
Č.J.<.> : SU/78639-19/ 20983-2019/BOH Ve Slavkově u Brna 10.02.2020
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Ú Z EM N Í R OZ H OD N U T Í
<br> č.28/2020
<br>
<br> Dne 03.10.2019 XXXXX XXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Gallašova č.p.50/7,Štýřice,639
00 Brno 39,zast.Ing.Viliam Šoltýs,IČO 04588070,Nemotice č.p.40,683 33 Nesovice (dále jen
„žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu: Heršpice -
komunikace a prodloužení inženýrských sítí na p.č.722,723,724 na pozemcích parc.č <.>
706/11,706/13,722,723,724,1075 v kat.území Heršpice <.>
<br> Městský úřad Slavkov u Brna,odbor stavebního úřadu,územního plánování a životního prostředí <,>
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon") <,>
v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 84
až 92 stavebního zákona,žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle
§ 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů vydává
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> Heršpice - komunikace a prodloužení inženýrských sítí na p.č.722,723,724
(dále jen „záměr“)
<br> na pozemcích parc.č.706/11 ostatní plocha,706/13 ostatní plocha,722 orná půda,723 zahrada <,>
724 orná půda,1075 ostatní plocha v kat.území Heršpice <.>
<br>
<br> Popis záměru:
<br> Předmětem územního řízení je umístění dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu
7 rodinných domů (tyto nejsou součástí územního řízení) na pozemcích parc.č.725/1,725/10 <,>
725/11,725/12,725/13,725/14,725/15 v kat.území Heršpice.Rodinné domy jsou navrženy v
jedné řadě přibližně ...

Načteno

edesky.cz/d/3595887

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heršpice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz