« Najít podobné dokumenty

Obec Kostice - Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Svačinová Andrea, optická síť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřjejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Svačinová
lllllllllllllllllIjlljljjljjljjjljjljljljllllllllllllllllll
<br> Městský úřad Břeclav odbor stavební a životního prostředí oddělení stavební úřad
<br> spisový znak: MUBR—S 194256/2019 OSŽP/Ga—328 Břeclav,dne 14.02.2020 číslo jednací: MUBR 23356/2020 TW ; Zumr ;Kngj *ch.- oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXX CBLCN í MŠ)—XX l,- on por.<.> telefon: 519 311 258 “03959 ;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> e-mail: jarmila.galova©breclav.eu 1 ll.DZ.2020 ; Karat—Gaeta: Došlo dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA „ _ /.i_.__„.<.>.<.> '"9ha' ""'.-.:;.'.'.'.;I.'.:;;'.2'.<.> '.'.".L';;111.12
<br> OZNÁMENÍ o MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
<br> Městský úřad Břeclav,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle š 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle 5 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> oznamuje možnost převzít písemnost:
<br> Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání,č.j.MUBR 10376/2020 ze dne 22.01.2020
<br> adresovanou: XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,nám.Osvobození 445/14,691 52 Kostice
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle & 25 odst.1 správního řádu,neboť adresát je osobou neznámého pobytu <.>
<br> Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v místě uložení:
<br> Městský úřad Břeclav,stavební úřad,úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin <.>
<br> Úložní doba je 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.Poslední den této lhůty se považuje za den doručení uložené písemnosti <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX vedoucí odboru v zast.XXXXXXX XXXXXX
<br> Tento dokument musí být vyvěšen po dobu XX dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav a obecního úřadu obce,vjejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit,a dále zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup <...

Načteno

edesky.cz/d/3595712

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz