« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo životního prostředí - Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o záměru "Haly A + B"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo životního prostředí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/9
<br> Ostrava dne 13.února 2020
Č.j.: MZP/2020/580/166
Sp.zn.: ZN/MZP/2019/580/320
<br>
R O Z H O D N U T Í
doručované veřejnou vyhláškou
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IX (dále též „ministerstvo“),jako
příslušný správní úřad podle § 3 písm.f) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),ve spojení s § 20 písm.a) a § 21
písm.c) zákona,na základě oznámení záměru „Haly A + B“ zpracovaného v rozsahu dle přílohy
č.3 k zákonu (dále jen „oznámení“),provedeného zjišťovacího řízení dle § 7 zákona,jehož cílem
bylo zjištění,zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí,a obdržených písemných
vyjádření dotčených orgánů,rozhodlo ve smyslu § 7 odst.6 zákona takto:
<br> Záměr „Haly A + B“ (dále jen „záměr“) společnosti HP trend,s.r.o <.>,IČO 65142039,sídlem
Vrablovecká 3080/44,747 14 Ludgeřovice,zastoupené na základě plné moci ze dne
18.11.2019 společností STAVINS s.r.o <.>,IČO 26847141,sídlem Teslova 1129/2b,702 00
Ostrava (dále též „oznamovatel“),umístěný na pozemcích parc.č.3077/34,3077/41 a 3077/45
v k.ú.Ludgeřovice,v obci Ludgeřovice,v Moravskoslezském kraji,který naplňuje dikci bodu 42
(Výroba nebo zpracování polymerů,elastomerů,syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi
elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu) kategorie II přílohy č.1 k zákonu dle § 4 odst.1
písm.c) zákona,o maximální projektované kapacitě zpracovávaných plastů 3 000 t/rok <,>
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
<br> Předmětem záměru je navýšení kapacity výroby plastových výlisků na vstřikolisech
ze stávajících 990 t/rok na max.3 000 t/rok zpracovávaných plastů.S rozší...

Načteno

edesky.cz/d/3595682

Meta

EIA   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo životního prostředí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz