« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Milan Fatrdla, Měník 45

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
YL
<br> Exekutorsk'i Iiad Pierov
soudn( exekutor JUDr.Luk55 Jicha ' 750 02 Pierov,Komensk6ho 38
tel: 588 003 999.fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz.internet: www.eujicha.cz.lD datov6 schr5nky: 82csaxd
Pro platby povinn'ich (dluinik0),iSOg )) i.ti.175 236 496/0300 > var' symbol: 0183307
<br> znaika opr6vnEn6ho: DP306'00
Na5e E.i.:
<br> 203 Ex 01833/07-776
<br> USNESENi
Soudni exekutor JUDr.LukiiS Jicha,se sldlem Exekutorsk6ho riiadu Pierov,Komensk6ho 38,povEienli
<br> provedenim exekuce na z5kladE usnesen[,kter6 vydal Okresnisoud v Olomouci dne 70.7.2007,d.j.50Nc4034 l2OO7-77 <,>
<br> kterfm byla nai[zena exekuce podle pravomocn'ich a vykonatelnfch rozhodnuti: platebnivli'm6rze dne 27'1'2000,d'j'
<br> 424OOOOL2Ovydal VZp CR,Krajskii pobodka pro Olomouck,i kraj,0P ProstEjov,platebni rnimEr ze dne 28.1.2000 <,>
d'j'
<br> 2140000119 vydal VZp en,Krajskd poboika pro OlomouckV kraj,UP ProstEjov k uspokojen( pohleddvky oprdvnEn6ho:
<br> VZp CR,Krajskd poboika pro Olomouck,i kraj,0P Prost6jov,Hliniky 5,7960! ProstEjov,ICO 41197518,proti
<br> povinn6mu: XXXXX XXXXXXX,MEnik XX,XXXXXBili) Lhota MXnik,nar.27.8.1952,ICO 65771851,v tdstce 68 079,00 Kd s
<br> piisluSenstvim,jakoi i n5klad0 exekuce,jejichi rniie se uriuje zvlSStnim rozhodnutim,vyddvd tuto
<br> Draiebni vYh!65ku
o provedeni elektronick6 draiby nemovit6 vEci
<br> t <.>
<br> DraZebnijedndni se kon6 prostfednictvim elektronick6ho sYst6mu draZeb na adrese:
<br> Sledovdni elektronick6 draZbv je veiejn6 piistupn6 <.>
<br> Zah6ieni elektronickd draibv: dne 8.4.2020 v 13:00 hod (od tohoto okamiiku mohou draiitel6 dinit pod6ni) <.>
<br> ukondeni elektronick6 drazby: nejdiive dne 8.4.2020 v 14:00 hod.Draiba se viak kon5,dokud draiitel6 dini pod5ni
(S
<br> 336i odst.4zAkonai.99/1963Sb <.>,obtansk'i soudnii6d,vplatn6mzndni (ddlejen,<,> o.s.i.")) -bude-li vposlednichpEti
<br> minutdch pied stanovenrim okamiikem ukonieni draiby utinEno pod5ni,m6 se za to,ie draiitel6 stdle dini poddni a
<br> okamiik ukondeni draiby se po...

Načteno

edesky.cz/d/3583816

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz