« Najít podobné dokumenty

Obec Kostomlaty pod Řípem - OZV č. 2/2019 - o systému třídění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostomlaty pod Řípem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV_022019_systém třídění.pdf (2.35 MB)
OBE C KOSTOMLATY POD RIPEM ZASTUPITELSTVO OBCE KOSTOMLATY POD RIPEM Obecně závazná vyhláška č.212019,kterou se stanoví systém shromažďování,sběruo přepravy,tříděnío vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kostomlaý pod Řípem se na svém zasedání konaném dne 23.října 2019 usneslo usnesením č.71 vydaf nazákladě § 17 odst.2 zákona č.185/2()01 Sb <.>,o odpadech a o změně někteých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o odpadech"),apodle § t0 písm.d) a § 81 odst.2 písm.h) zákona,č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízenÍ),ve zněnípozdějšíchpředpisů,tuto obecně závaznouvyhlášku (dálejen,<,> vyhláška"): Článek t Předmět a působnost lyhlášky 1) Vyhláška stanoví systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využiváni a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího nauzemí obce Kostomlaty pod Rípem (dále jen,<.> obec") zavedený obcí (dále jen,<,> systém nakládání s komunálním odpadem") a systém identifikovatelného třídění vybraných složek komunálního odpadu (dále jen,<,> systém identifikovatelného třídění").2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající ýzické osoby,kteým vznlkánattzemí obce komunální odpad a současně pro původce,kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu,kteří na základě smlouly s obcí využívaji systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí (dále jen,<,> osoby").3) Systém identifikovatelného třídění je dobrovolný.článet< 2 Základní pojmy 1) odpad je každámovitá věc,které se osoba zbavuje nebo má úmys1 nebo povinnost se jí zbavit 2) Komunální odpad je veškeý odpad vznikajíci na uzemi,města při činnosti fi'zických osob,kteý je uvedenlako komunální odpad v Katalogu odpadůl),s ýjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.3) Ňápojovými kartony se rozumí kompozitní (vícesložkové) obaly (např.od mléka,vína,dŽusŮ ajiných nápojů).4) Biologicky rozložitelným odpadem se rczumi pro účely této vyhlášky materiál rostlinného původu,zejména z dom...

Načteno

edesky.cz/d/3570486

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostomlaty pod Řípem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz