« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - VHS. Olomouc, a.s. - Ochranné pásmo II.stupně vodního zdroje prameniště Senice na Hané

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
ilI LrrovEL M6stskf uiad Litovel Odbor 2ivotniho prostiedi N6m.Pi.Otakara 77811b,784 01 Litovel d.1.: ttr fi2612020 Sp.znacka: ZP 90/2019 AAm Spisovf znak 231.1.skarta0ni znak V5 Vyiizuje: AmbroZovd Alena Bc.1s1.1 +420 585 153 260 E-mail : am brozova@mestolitovel.cz Litovel Datum: 22.01.2020 MULIXOOM663H fif,ll riltilililxffitfilxilillffi til fl iluilrHilrx VEREJNA VYUIASTA OPATRENI OBECNE POVAHY Ochrann6 pismo II.stupnE vodniho zdroje prameniStE Senice na Han6 k.ri.Senice na Han6 Mdstsklf fiad Litovel,odbor Zivotniho prostiedi,jako vEcnd a mistnd piislu5nlf vodopr6vni fiiad podle ustanoveni $ 104 odst.2 pism.c) a $ 106 odst.I zirkona (,<.> 25412001 Sb <.>,o vod6ch a o zmEnE ndkterych z6konri (vodni z6kon),ve znEnf pozddjSich piedpisri,ustanoveni $ 11 zrikona (,<.> 50012004 Sb <.>,spr6vni iiid,ve znlnipozd6jSich piedpisri a ustanoveni $ 66 zdkona(:.12812000 Sb <.>,o obcich,ve zn6ni pozddjSich piedpisri,v souladu sustanovenim $ 25,5172 a $ 173 spr6vniho irldu a $ I l5a vodniho zirkona,na zikladd niivrhu vlastnika vodniho zdroje,kterym je Vodohospoddiskri spoleinost Olomouc,r.s <.>,Tovfrni 1059141,772 11 Olomouc - Hodolany,lCt 47675772 (dile jen,<,> navrhovatel"),podan6ho dne 28.03.2019 I.m6ni za ridelem ochrany lydatnosti,jakosti a zdravotni nez6vadnosti zdroje podzemni vody rozsah ochrann6ho piisma II.stupn6 vodniho zdroje prameniStd Senice na Hand (d61e jen,<,> OPVZ") dle ustanoveni $ 30 vodniho zilkona konkr6tnE v k.ri.Senice na Han6.OPYZ I.a II.stupnE bylo stanoveno rozhodnutim ONV Olomouc,odbor vodniho a lesniho hospodaistvi a zemEddlstvi (,j.2786184-23311 Da ze dne 07.09.1 984.Zmdna spodfv6 ve zmdnd qfroku tohoto rozhodnuti,konkr6tnd v k.ri.Senice na Han6.Novd se OPVZ II.stupnE v k.ri.Senice na Han6 nachizi na t6chto pozemcich parc.i.: Z6nai.l:st.342,st.381,st.402,st.48411,st.48412,st.485,st.486,st.487,st.488,st.489,st.490,667/1,66712,66713,66714,66715,66716,66717,66718,66719,667110,667111,667112,667113,6671t4,667115,667116,667117,667118,667119,667120,667121...

Načteno

edesky.cz/d/3551244

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz