« Najít podobné dokumenty

Obec Budeč - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budeč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
1
<br> Městský úřad Dačice
odbor dopravy
<br> Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> Datum: 14.ledna 2020 Telefon: 384 401 245
Č.j.: ODO/894-20/PROM e-mail: siln.hosp2@dacice.cz
Č.spisu: 108/2020 Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
Státní pozemkový úřad,pobočka Jindřichův Hradec,Pravdova 837/II,377 01 Jindřichův Hradec
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Dne 02.12.2019 podal Státní pozemkový úřad,pobočka Jindřichův Hradec,Pravdova 837/II,377
01 Jindřichův Hradec,IČ: 01312774 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Polní cesty
Budeč B6 v k.ú.Budeč,stavební objekty SO 101 – Polní cesta B6,SO 301 – Odvodnění
komunikace “ na pozemku KN 1999 v katastrálním území Budeč (615218).Uvedeným dnem bylo
stavební řízení zahájeno <.>
<br>
Jedná se o zpevnění hlavní polní cesty B6 v katastrálním území Budeč o celkové délce 999 m
v kategorii P 6/30 <.>
<br> Stavba obsahuje dva stavební objekty <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> SO 101 – Hlavní polní cesta B6
Polní cesta je umístěná na pozemku KN 1999 v k.ú.Budeč; celková délka cesty je 0,999 km.Začátek
úseku se nachází 38 m před vjezdem na silnici II/410,kde bude polní cesta napojena na místní
komunikaci.Na konci úseku bude napojena na stávající polní cestu,povrch komunikace bude
z asfaltového betonu,příčný sklon je střechovitý 2,5%,dále je navrženo 8 sjezdů na přilehlé
pozemky,provedení sjezdů a nezpevněné krajnice bude ze štěrkodrti,na km 0,748 bude cesta
rozšířena na 7 m i s krajnicemi,na km 0,817 je navržený brod v šířce 2 m,tvořený kamennou
dlažbou do cementového lože,severní stranu cesty bude v celé délce lemovat příkop,v rámci
opravy komunikace dojde k přeložení sdělovacího kabelu CETIN v délce 1,019 km do země <.>
<br> SO 301 – Odvodnění pozemní komunikace
Severní stranu komunikace bude v celé délce lemovat příkop,napojený na stávající odvodnění
komunikací pomocí propustku DN 400.Od km 0,936 jsou navrženy příkopy po obou stranách,od
km 0,819 jsou oba příkopy navrženy z kamenné...

Načteno

edesky.cz/d/3533455

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budeč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz