« Najít podobné dokumenty

Obec Krty - OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 2-2019 o místním poplatku ze psů.pdf (3.13 MB)
Obec Krty
<br> „,OBEC Krty Zastupitelstvo obce Krty Obecně závazná vyhláška obce Krty č.2 /2019,' oomistnim poplatku ze psů ' „.<.> Zastupitelstvo obce Krty se na svém zasedání dne 13Í12.2019 usnesením č.5/2019 usneslo vydat nag'zákla'dě % 14 zákona č 565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s 5 1_0'.<.> _.písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,ooboích (obecní zřízení),vejzněni pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato;vyhla'ška“): * '
<br> ČI.1 : _,a Uvodnl ustanovenl =
<br> (1) Obec Krty touto vyhláškoufzavádí mistni poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).(2) Správcem p0platku je obecní úřad Krty
<br> čl.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů plati držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba která je přihlášené nebo má sídlo na územi České republiky (dále jen „poplatnik“).(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
<br> &
<br> čl.3 <.>,Ohlašovaci povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik svě poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne' kdy se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlasit také zánik své poplatkové povinn'osti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit drženi psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.(3) v ohlášení poplatník uvedeB' <,>
<br> a) jméno,popřípadě jména,a přijmení nebo název,obecný identifikátor,byl—Ii přidělen misto pobytů 'nebo sídlo sídlo podnikatele popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osobya které jsou jejlm jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
<br> ' š_2 odst.1 zákona o místních poplatcích 3 © 2 odst.2 zákona o místních poplatcích* 3 % 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> b) čísla “všech svých účtů“ u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,...

Načteno

edesky.cz/d/3474694


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz