« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích ' z rozpočtu Pardubického kraje
<br> Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19I25346
<br> uzavřená podle 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle části páté (55 159 — 170) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Smluvní strany
<br> Poskytovatel: Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice tel/fax: 466 026 113,466 611 220 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822 bankovní spojení: Komerční banka,a.s.číslo účtu: 115-5246190257/0100 zastoupený: JUDr.Martinem Netolickým,Ph.D <.>,hejtmanem Pardubického kraje (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné Příjemce: Obec Pohledy adresa: Horní Hynčina 89,568 02 Pohledy tel: 737 522 501 |Č/datum narození: 00277151 bankovní spojení: ČNB číslo účtu: 94-10016591/0710 zastoupený: Ing.Irenou Primasovou,starostkou
<br> (dále jen „příjemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje
<br> Clánek I <.>
<br> Předmět smlouvy Předmětem smlouvy,vsouladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelové poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtových prostředků Pardubického kraje podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2019 - 2020“ (dále jen „Zásady“),schválených usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č.Z/343/19 <.>
<br> _ „ Článek || <.>,WSE POSKYTOVANE PODPORY
<br> Finanční podpora na realizaci akce specifikované v čl.| smlouvy se poskytuje ve výši 73 260,- Kč (slovy sedmdesáttřitisícdvěstěšedesát korun českých).Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány vsouladu srozhodnutim Evropské Komise o schválení dotačního rámce ze dne 20.11.2013 č.SA 36748(2013/N),kterým schva...

Načteno

edesky.cz/d/3455309

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Obec Bánov - -
Pardubický kraj - -
Obec Bánov - -
Obec Bánov - -
Obec Drahotěšice - -
Obec Rozsochy - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz