« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích ' z rozpočtu Pardubického kraje
<br> Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19I25346
<br> uzavřená podle 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle části páté (55 159 — 170) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Smluvní strany
<br> Poskytovatel: Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice tel/fax: 466 026 113,466 611 220 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822 bankovní spojení: Komerční banka,a.s.číslo účtu: 115-5246190257/0100 zastoupený: JUDr.Martinem Netolickým,Ph.D <.>,hejtmanem Pardubického kraje (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné Příjemce: Obec Pohledy adresa: Horní Hynčina 89,568 02 Pohledy tel: 737 522 501 |Č/datum narození: 00277151 bankovní spojení: ČNB číslo účtu: 94-10016591/0710 zastoupený: Ing.Irenou Primasovou,starostkou
<br> (dále jen „příjemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje
<br> Clánek I <.>
<br> Předmět smlouvy Předmětem smlouvy,vsouladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelové poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtových prostředků Pardubického kraje podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2019 - 2020“ (dále jen „Zásady“),schválených usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č.Z/343/19 <.>
<br> _ „ Článek || <.>,WSE POSKYTOVANE PODPORY
<br> Finanční podpora na realizaci akce specifikované v čl.| smlouvy se poskytuje ve výši 73 260,- Kč (slovy sedmdesáttřitisícdvěstěšedesát korun českých).Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány vsouladu srozhodnutim Evropské Komise o schválení dotačního rámce ze dne 20.11.2013 č.SA 36748(2013/N),kterým schva...

Načteno

edesky.cz/d/3455309

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz