« Najít podobné dokumenty

Město Klobouky u Brna - Usnesení - dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klobouky u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení dražební vyhláška
Shodu s prvopisem potvrzuje XXXXX XXXXXXXXXXXXX <.>
<br>
<br>
Číslo jednací: XX D 7/2016 - 425
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br>
<br> Městský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr.Romanem Kišem,Ph.D.ve věci
dědického řízení na návrh notáře - soudního komisaře JUDr.Michala Voříška
(pověření Městského soudu v Brně ze dne 6.1.2016) v řízení o dědictví po Jaroslavě
Zátrapové,narozená 12.7.1936,posledně bytem Brno,ulice Kosmonautů 416/5 <,>
zemřelá dne 10.12.2015
<br>
nařízení dražebního jednání dle ust.§ 232 odst.1 písm.a) zák.č.292/2013 Sb.per
analogiam k ust.§ 335 a násl.o.s.ř <.>
<br>
<br>
v y d á v á :
<br>
usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhlášku)
č.I <.>
<br>
I.Dražební jednání se koná dne 23.prosince 2019 v 08.30 hodin v budově
<br> justičního areálu Brno,Polní 39 jednací místnost č.44,IV.poschodí <.>
<br>
<br> II.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br>
<br> - lesní pozemek,p.č.427/64,o výměře 20 m2 <,>
<br>
zapsaný na LV 564,kat.území Bohumilice,obec Klobouky u Brna,u
<br> Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Hustopeče <.>
<br>
<br> Shora uvedená nemovitá věc tvoří jeden funkční celek a bude dražena s
<br> příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.Výsledná cena dražené
<br> nemovité věci činí částku 222,00 Kč (ke dni úmrtí zůstavitele).Nejnižší podání
<br> se stanoví zaokrouhleně ve výši 40% výsledné ceny nemovitosti a jejího
<br> příslušenství,práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku
<br> – 90,00 Kč.Výši soudní jistiny soud stanoví v částce 90,00 Kč.Zájemci o koupi
<br> dražených nemovitých věcí jsou povinni složit soudní jistinu k rukám
<br>
<br> 2 58 D 7/2016
<br>
Shodu s prvopisem potvrzuje XXXXX XXXXXXXXXXXXX <.>
<br>
PKRAT
<br> předsedy senátu (soudního vykonavatele) přímo v jednací síni před zahájením
<br> dražebního jednání.Závady ve smyslu ust.§ 336a odst.1,písm.c),odst.2 <,>
<br> o.s.ř.nebyly zjištěny a proto případnému vydražiteli nebude váznout žádná
<br> závada či břemeno pro řádné u...

Načteno

edesky.cz/d/3409723

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klobouky u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz