« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav - odbor dopravy a silničního hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav - odbor dopravy a silničního hospodářství
1
<br>
<br> Č.j.: ODSH 253-280/2019-22/180.1 V Mladé Boleslavi 21.listopadu 2019
Oprávněná úřední osoba: JUDr.XXXXXX XXXXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
S P O L E Č N É P O V O L E N Í
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX,jako speciální stavební
úřad ve věcech silnic II.a III.třídy,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
"stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil
podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 14.10.2019 podalo
<br> Město Dolní Bousov,náměstí T.G.Masaryka 1,294 04 Dolní Bousov,IČ 00237680 (dále jen
„žadatel“)
<br> a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
„Odstavná a parkovací plocha Dolní Bousov“,na pozemku parc.č.1798/3 v katastrálním území
Dolní Bousov <.>
<br> II.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
<br> - záměr bude umístěn a proveden podle dokumentace připojené k žádosti o vydání závazného
stanoviska - dokumentace „Odstavná a parkovací plocha Dolní Bousov“,kterou vypracoval Ing <.>
XXXXXXXX XXXXXXXX,autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - XXXXXXX.<.>
<br> III.Stanoví podmínky pro provedení stavby:
<br> 1) Stavba komunikace bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení <,>
kterou vypracoval Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT -
XXXXXXX <.>
<br> 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové pl...

Načteno

edesky.cz/d/3406393

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz