« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ okružní křižovatka Mozartova Říčany - stanovení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oop Říčany Mozartova - stanovení.pdf
Č.j.: 348747/2019-MURI/OSAD 20.11.2019
Č.ev.: 412524/2019
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> Městský úřad Říčany
Masarykovo nám.53/40
251 01 Říčany
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve
věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta a po vyjádření dotčeného orgánu Policie
ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX č.j.KRPS-
356291-2/ČJ-2018-011406
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Místo: křížení místní komunikace Mozartova x Leknínová x Stulíková v Říčanech
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření vypracované
firmou ARP 775 s.r.o <.>,autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing.XXXXX XXXXXX <.>
<br> Důvod: organizace provozu v této oblasti
<br> Podmínky:
- Dopravní značení bude provedeno podle přiložené situace odbornou firmou <.>
<br>
<br> Č.ev.: 412524/2019
<br> 2
<br> - Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu se zákonem o silničním provozu <,>
Vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,s ČSN EN 12899-1,ČSN EN 1436,dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích“
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje si vyhrazuje právo toto ustanovení změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit <,>
pokud si to bude vyž...
Okružní křižovatka Mozartova.pdf
092 5 L W !NEIQVNZ OHlNAVčldOCI ZIOVHLIS
<br> Alux/gm “wr/\omvzow aonn !NEIQVNZ OHlNAVHdOG !N3N1dOCI
<br> HWd ÁNQIĚH 531%“le az
<br> mangz 'HdOG aNAoaonon 3NVAOHHAVN !NHQVNZ'HdOGšI'ESIASšINVAOHHMN „Á ms ANVAOHHAVN
<br> gmangudoaaNAoaoaomojrwis %
<br> !NEIQVNZ 'HdOG 3'ISIAS !OlFVAVlS &,a.<.> É
<br> aowmnwomogrwwismvw [i] AVLS 13! FVAVLS
<br> VGNEIOEI'I

Načteno

edesky.cz/d/3402623

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz