« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO V,2016 5,9.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO V,2016 5,9.pdf
Zápis č.V/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 5.9.2016
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 29.8.2016 v 15:00 hod a sejmuta 5.9.2016 17:20 hod(příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Radoslava Všetečku,Veroniku Lemberkovou a zapisovatele Alenu
Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Kontrola usnesení ZO IV/2016 ze dne 6.6.2016
2) Vyhláška obce o nočním klidu
3) Žádost o změnu ÚP
4) Rozpočtové opatření č.3,4 a 5
5) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO IV/2016 ze dne 6.6.2016
<br>  DSO Jaroměřsko – Kanalizace Dolany – Čáslavky.Probíhá uzavírání smluv na stočné <.>
SPLNĚNO
<br>  Kanalizace ve Svinišťanech – Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
kraje v programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod (administ...

Načteno

edesky.cz/d/3311177

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz