« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 19. září 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení
ft LlrcuEL
MEsto Litovel
<br> Usnesenf
<br> z 9.zasedini Zastupitelstva mdsta Litovel,konan6ho dne 19.zdii 2019
<br> dislo: ZMll/912019
<br> Zastupitelstvo m6sta Litovel schvaluje ovEiovatele zripisu <.>
<br> iislo: ZM/2l9l2Ol9
<br> Zastupitelstvo m6sta Litovel schvaluje upravenj program jednSni mimo bod 8.2 a 8'16 <.>
<br> iislo: ZMl3l9l20l9
<br> Zastupitelstvo m6sta Litovel bere na vEdomi informace od starosty mEsta Litovel a z6stupcti Finandniho
riiadu pro Olomouckf XXXX ke zmEniim provozu Finandniho fiiadu pro Olomoucklf kraj - Uzemniho
pracoviSt6 v Litovli <.>
<br> di.lnr ZMl4lgl2\lg
<br> Zastupitelstvo m6sta Litovel:
<br> a) bere na vEdomi kontrolu usneseni ze7.a 8.zased6ni Zastupitelstva mEsta Litovel <.>
b) bere na vEdomi informace z jedndni Finandniho vyboru Zastupitelstva mEsta Litovel <.>
c) bere na vEdomi informace z jednini Kontrolnfto vlfboru Zastupitelstva mdsta Litovel <.>
<br> iislo: ZM/5lgl2\lg
Zastupitelstvo mEsta Litovel:
<br> a) bere na v6domi dfivodovou zprivu <,>
b) schvaluje rozpodet mEsta Litovel na rok 2020,v(etn6 rozpodtu Fondu rozvoje bydlenf,rozpodtu
<br> Fondu rezerv na obnovu vodovodri a kanalizacf,rozpodtu Fondu rezerv na zaji5tEni piipravy
arcalizace protipovodfiovych opatieni a rozpodtu Soci6lniho fondu dle piilohy d.l <,>
<br> c) schvaluje zivaznd ukazatele rozpodtu mEsta Litovel na rok 2020 uveden€ v pifloze 8.2 <,>
d) zmocfiuje Radu mdsta Litovel k prov6ddni rozpodtovych opatieni,kter6 neovlivni celkov6 piijmy
<br> a vydaje schv6len6ho rozpodtu mEsta Litovel na rok 2020,ato maximiilnE do vyie 600.000 Kd v rrlmci
jednoho piesunu rozpodtoqfch prostiedkfi <,>
<br> e) zmocfiuje Radu mdsta Litovel k prov6ddni rozpodtovych opatienf souvisejic[ch s fidelovymi dotacemi
ze st6tnfho rozpodtu,st6tnfch fondri a irzemnich samospr6vnych celkfi,atobez finandniho omezeni <,>
<br> 0 zmocfiuje Radu mEsta Litovel k provrid6ni rozpodtovych opatieni souvisejicfch s piijatfmi dary
a s piijatym pojistnym pln6nim,atobez finandniho omezeni <,>
<br> st...

Načteno

edesky.cz/d/3292815

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz