« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Usnesení č.09 ze dne 26.08.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 09 ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy ze dne 26.08.2019.doc (61.5 kB)
U S N E S E N Í č.09
ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 26.08.2019
na zasedání bylo přítomno 11 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
<br> 1.návrhovou komisi,ověřovatele zápisu,zapisovatele a program jednání
2.Kupní smlouvu mezi obcí Holohlavy (prodávající) a panem Josefem Lapšanským
(kupující),kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku poz.parc.č.75/5 o výměře 10 m2
za cenu 690 Kč/ m2
<br> 3.výpověď Pachtovní smlouvy 01.2014 mezi obcí Holohlavy ( propachtovatel ) a panem
Dušanem Kreslem ( pachtýř ) na parcely č.444/91,444/99 a 444/102 s jednoletou
výpovědní lhůtou začínající 1.října 2019 a končící pachtovním rokem dne 30.září 2020
4.Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Holohlavy ( povinná ) a
ČEZ Distribuce,a.s.( oprávněná ),kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene
na pozemcích parc.č.78/1 na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu
ve výši 2.640,- Kč a obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit,provozovat <,>
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech,provádět
jeho obnovu,výměnu a modernizaci,a povinnost Povinné výkon těchto práv strpět
5.Smlouvu o administraci projektu mezi obcí Holohlavy ( objednatel ) a společností
TENDRA s r.o.( zhotovitel ),kdy předmětem smlouvy je administrace projektu
„MMR- POV: DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku – Sportovní park U Svatých,Holohlavy“ za cenu 35 090,- Kč vč.DPH
6.Darovací smlouvu mezí Danisco Czech republic,a.s.( dárce ) a obcí Holohlavy
( obdarovaný ),kdy předmětem smlouvy je darování stínící plachty nad pískoviště
7.navýšení dotace obce na provoz mateřské školy v roce 2019 o částku 57 000,-Kč
z důvodu financování víceprací při vymalování celého interiéru budovy a nátěru všech
dveří a zárubní
8.dočasné financování platu školního asistenta ve výši 15.387,-Kč měsíčně včetně odvodů
z provozních výdajů MŠ Holohlavy v případě,že do 1.9.2019 neobdrží mateřská škola
rozhodnutí o schválení práv...

Načteno

edesky.cz/d/3275146

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz