« Najít podobné dokumenty

Obec Vykáň - Projednání zadání ÚP Mochov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vykáň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚP Mochov.pdf (4.82 MB)
Městský úřad Ceský Brod Odbor stavební a územního plánování náměstíHusovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br> Spis.zn.S-M UCB 56004/2018/OSÚP-Ště č.j,MUCB 58376/2019 _ _,vyřizuje: Zora Štěpánková Obecnrurad C'Slo dom" Telefon: 321 612 135 Vykan č k' B d,d 18.9.2019 „ „a es Y I'O ne DOSlO /dg (21231 /(F %ovalel '.ÉW'M/qu/ Cj.lwa 535W? Uklzngk,<,> Ěřílohy: Váží.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> l/ÁD OZNAMENI o PROJEDNÁVÁNÍZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEŽANY ||
<br> Městský úřad Český Brod (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle 5 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 0 pořízení územního plánu,na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval vsouladu 59 47 odst.1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel") návrh zadání územního plánu Břežany II a vsouladu s š 47 odst.2 stavebního zákona oznamujejeho projednávání <.>
<br> Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou.Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky
<br> do 15 dnů ode dne doručení <.>
<br> Pořizovatel zasílá návrh zadání dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu.K návrhu zadání u pořizovatele
<br> do 30 dnů od jeho obdržení - uplatnístanovisko krajský úřad jako příslušný úřad,- mohou uplatnit vyjádření dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán,- mohou uplatnit podněty sousedníobce <.>
<br> Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli stanovisko podle 5 45i zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
<br> K připomínkám,vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží <.>
<br> Otisk úředního razítka
<br> Štěpánková Zora v.r <.>
<br> odborný pracovník stavebního úřadu,úřadu územního plánování oprávněná úřední osoba
<br> Za správnost vyhotovení XXXX XXXXXXX
<br> Č.j.MUCB ...

Načteno

edesky.cz/d/3268908

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vykáň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz