« Najít podobné dokumenty

Obec Červený Újezd - VV-Územní studie krajiny spr. obvodu ORP Černošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Červený Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-Územní studie krajiny spr. obvodu ORP Černošice
M6stski rilad eernoSice
odbor (zemniho plAnov6ni
Riegrova 1209
252 28 Cerno5ice
<br> Spis.ZN.uup:2f 5/2017/U5//ORP/US y Cernosicich dne 13,9.2019NaSe d.j.A/aSe 6,j.MUCE sB4O4t2O19 OUp
vyiizuje: Ing.Zv6revov6,kanceldi d.1gtel./e-mail: 221 gB2 SZglklara zverevova@mestocernosrce.cz
<br> VEREJNA HLASKA
<br> OzNAMENi o zvenelruErui UPRAVENEHo NAVRHU
UZEMNI STUDIE KRAJINY
<br> o ptdnovdni pilslu5nf podle S 6 odst.1
emnim pldn im iddu (Oale len,<,> stavebni
souladu s g aikona Uzemni'studii krajiny
<br> Pied schvdlenim moznosti vyuziti 0zemnl studie poiizovatel
<br> oznamuje zveiejn6ni
z.P racovan6ho a upraveneho NAvrhu uzemni studie krajiny sprivniho obvodu oRpCernoSice <.>
Zpracovatelem fzemni studie je Oeska zem6dSlsk6 univerzita v praze <.>
Dokumentace je pilstupnd na adrese www.mestocernosice,cz v 0dsti oznaden6 Uzemni pldny
ORP - 0zemn6 plSnovacl podklady - dzemni studie:
<br> h (zemni studie krajiny spr6vniho ob
davky,kter6 vzeSly z vyhodnoceni kon
<br> dotdenfmi organizacemi a subjekty <.>
<br> /!
Ing.arch.Kldra Zvdrevovd {"r"
<br> referent odboru tizemniho pldnovdni
"otisk diedniho razitka,<,>
<br> $ejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3261081

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Červený Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz