« Najít podobné dokumenty

Město Šluknov - Záměr města Šluknov směnit pozemek p.č. 1250/7 v k.ú. Šluknov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šluknov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města Šluknov směnit pozemek p.č. 1250/7 v k.ú. Šluknov
Město Šluknov
<br> oznamuje v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> Záměr směny nemovitého majetku z vlastnictví Města Šluknov
<br> „Pozemek parc.č.1250/7 — zahrada o výměře 17 m2,který vznikl oddělením z pozemku parc.č.1250/3 — ostatní plocha,ostatní komunikace,na základě geometrického plánu č.1915-90/2018 zpracovaného Bc.Václavem Kyselou,vše v obci Šluknov a katastrální území Šluknov“.Geometrický plán je nedílnou součástí tohoto záměru <.>
<br> 1.Označení nemovitosti,které město zamýšlí směnit a jichž se tento záměr týká - Předmět směny:
<br> „Pozemek parc.č.1250/7 — zahrada o výměře 17 m2,který vznikl oddělením z pozemku parc.č.1250/3 — ostatní plocha,ostatní komunikace,na základě geometrického plánu č.1915-90/2018 zpracovaného Bc.Václavem Kyselou,vše v obci Šluknov a katastrální území Šluknov“.Geometrický plán je nedílnou součástí tohoto záměru.Podrobnější informace o uvedených nemovitostech lze získat v úředních hodinách na Městském úřadě ve Šluknově,se sídlem nám.Míru ],Šluknov,tj.Odbor správy majetku ve dnech pondělí a středa v době 08.00 — 11.30 a 12.00 - 16.30 h,kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXXXXX nebo XXXXXX XXXXXXXX,a dále na tel.XXX XXX XXX,412 315 342 <.>
<br> 2.Forma podání nabídek:
<br> Nabídky se podávají osobně nebo poštou (forma doporučené zásilky) v písemné formě a v dobře zapečetěných obálkách označených „Nabídka — pozemek parc.č.1250/7 dle GP č.1915-90/2018 v k.ú.Šluknov“ a výrazným nápisem na obálce „NEOTVÍRAT“.Na obálce musí být uvedena i zpáteční adresa odesílatele (pro případ,např.zrušení obálkového výběru před otevřením obálek a vrácení nerozlepené obálky odesílateli).Rozhodující pro podání nabídky je prezenční razítko Městského úřadu Šluknov nebo datum odeslání doporučené zásilky subjektem,který má povinnost zásilku doručit <.>
<br> 3.Podmínky zvažované směny:
<br> Minimální kupní cena předmětu směny činí částku 2.400,—-Kč (slovy: dvatisícečtyřista korun českých).Úhrada kupní ceny nejpoz...

Načteno

edesky.cz/d/3253970

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šluknov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz