« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oboustranně podepsaný dodatek - 001538/Kuthan

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-2992/ŘDP/2018/1
<br> Dodatek Č.l k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdŕojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji
<br>,2017- 2019"
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha 5 <,>
<br> zastoupený Mgr.Ondřejem Naušem,vedoucím oddělení skupinových projektů
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojení: PPF banka a.s <.>
<br> Č.ú: 4440000360/6000
<br> (dále jen,<,> poskytovatel")
<br> lČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojení: PPF banka a.s <.>
<br> Č.ú: 4440000360/6000
<br> (dále jen,<,> Poskytovatel")
<br> a
<br> XXXX XXXXXX
<br> Bydlištěm: Chotýšany
<br> datum narození: XXXX
<br> Registrační číslo žádosti: 001538
<br> (dále jen,<,> příjemce")
<br> uzavírají tento Dodatek č.l k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v
<br> rodinných domech ve Středočeském kraji
2017- 2019"
<br> uzavřené dne 20.08.2018
<br> l
<br>
<br> l.Ve smlouvě evidenční číslo Poskytovatele S-2992/ŘDP/2018 se mění účelové určení dotace
<br> následovně:
<br> · v článku II <.>,odst.6
Projekt musí být dokončen ne/Pozdě/'i do 30.04.2019.Ve stejné lhůtějepři)'emcepovinen
<br> i předložit posbtovateli závěrečnou dokumentaci Projektu (dále jen,<,> závěrečná
<br> dokumentace ') <.>
<br> · v Článku IV,odst.l
<,>,Při)"emce je povinen provádět platby spojené s realizací Projektu ne/i)ozděii do
<br> odevzdání závěrečné dokumentace,kterou je povinen doručit Krajskému úřadu
<br> Středočeského kraje do 30.04.2019."
<br> · v článku V,odst.5
<,>,Při)'emce je povinen doručit poskytovateli dotace do 30.04.2019 závěrečnou
<br> dokumentaci,která bude obsahovat (yto náležitosti"
<br> 2.Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti <.>
<br> 3.S uzavřením tohoto Dodatku č.l vyslovilo souhlas Zastupitelstvo Středočeského kaje
<br> usnesením č.009-19/2019/ZK ze dne 03.06.2019 a ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz