« Najít podobné dokumenty

Město Velvary - Veřejná zakázka malého rozsahu "Velvary - rekonstrukce ul. Růžová"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velvary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace vlečných křivek
Ž
E Zásady organizace výstavby
REKONSTRUKCE ULICE RŮŽOVÁ,VELVARY
<br>
DSP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KVĚTEN 2018
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> E.ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
<br>
<br> - 3 -
<br>
1.Identifikační údaje stavby
<br>
<br>
Název stavby: Rekonstrukce ulice Růžová
<br>
<br> Místo stavby: k.ú.Velvary
<br>
Investor: Město Velvary
<br> Nám.Krále Vladislava 1
273 34 Velvary
<br>
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
DSP
<br>
Část dokumentace: E.Zásady organizace výstavby
<br>
<br> Projektant části: PRINKOM
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX,Vít Křepinský
Ing.XXXX XXXXXXXXX,autorizovaný inženýr pro
dopravní pozemní stavby,ČKAIT – 0009618
<br> Za Zrcadlem 149 <,>
251 01 Babice
tel: 777107125,777241576
www.prinkom.cz
info@prinkom.cz
<br>
<br> - 4 -
<br> 2.Zásady organizace výstavby
<br> a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění
<br>
Jedná se o liniovou stavbu vozovky s přilehlým chodníkem.Součástí stavby zpevněných ploch
bude dále jejich odvodnění.Stavba navazuje na stávající konfiguraci uličního prostoru (napojení na
stávající komunikace,napojení okolních pozemků).Tím je definováno staveniště.Zařízení staveniště
bude situováno v tomto záboru (skladování materiálu,odstavení staveništní techniky a sociální zařízení <.>
<br>
Odvodnění staveniště se v tomto případě neřeší.Žádoucí je aby stavební práce probíhaly za
stálého počasí a nedošlo k zvodnění pláně.V případě,že pláň zvlhne,musí se počkat,až vyschne <,>
případně vyměnit zvodněnou zeminu a zhutnit.Ideální je hned po skrytí pláně provést vyspádování a
pláň zhutnit tak aby dešťové vody mohly odtékat <.>
<br> b) stanovení obvodu staveniště,jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích
<br> staveniště,včetně pozemků,které zajišťuje stavebník
<br>
Obvod staveniště pro stavbu je určen okolními objekty <.>
Co se týče prostoru pro skladování stavebního materiálu a sociálního zařízení staveniště,tak je
<br> možné v trase budoucích zpevně...
C6 Vytyčovací výkres
% Oy!
<br> RW
<br> m
<br> Il
<br> Ýwíwšzv
C5 Pracovní příčné řezy
"
<br> ŘÍM
<br> K&V
C4 Vzorové příčné řezy
"
<br> ŘÍM
<br> K&V
C3 Podélný profil
VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZÚ
<br> 20,0m
<br> Podélný profil: ul.Rů
<br> SKLONOVÉ POMĚRY: KóTY NIVELETY: SMĚROVÉ POMĚRY:
<br> ČÍSLO PŘÍČNĚHO ŘEZU
<br> v
<br> !
<br> zova- KLOPENÍ PŘÍČNÉHO SKLONU:
<br> ulice Chržínskó
<br> H
<br> Rozsah: km 0,00000 - km 0,23325
<br> 1M1:
<br> 0,000000
<br> l: \.4
<br> 186.43 —
<br> l
<br> 0,000000 —
<br> :lle stav <.>
<br> 00/50
<br> N LD 01 P:
<br> 18.09m
<br> 186.22 186.20
<br> 0,018094 —
<br> 20,0m |
<br> 20,0m
<br> —1.16% 59.81 (57.05)
<br> 185.97
<br> P:
<br> 66.66m
<br> 185.77 185.74 185.72
<br> l/j vjezd 095% 2 [\'š 0,062A580 - Vjeza
<br> R=1000.00 T=2 768 y=0.004
<br> 20,0m
<br> 185.62
<br> 0,084754 —
<br> 20,0m
<br> P:
<br> 185.50
<br> 31.43m
<br> —O.60% 97.91 (92.38)
<br> 20,0m
<br> l l l l l l | | I | l l l I | I | l | | I | l l l | | 185.59 1 | l l l I | I | l | | I | l l l | | I | l l l I | I | l | |
<br> 185.40 185.38
<br> 0,116188 —
<br> P
<br> 2.5%
<br> 16.84m
<br> vjezd
<br> 20,0m
<br> 0,133032 — 185.30
<br> P:
<br> 185.26
<br> 12.65m 7 |
<br> 0,145682 185.22 _7
<br> ] vjezd
<br> 0,154955 A VJeZdo,15\7\747 „%
<br> 0,160480
<br> R 20,0m
<br> 185.17
<br> 185.16 185.18 * \ 185.19 25 \
<br> 9m L=14.03m
<br> | l l l | | I | l l l I | I | I | I | l 2.5%.l I | I | l | I I | l l l | | l | | \ \
<br> 18
<br> : \ <.>
<br> —oo 0,159709
<br> R=250.00 T=2.762
<br> x< ll.0 o —\ 01
<br>.149 N P=13.35m
<br> 'o N cv.;.20,0m
<br> 0,173063 185.40 \ V
<br> : L
<br> R=50m
<br> 8.41m <.>
<br> 185.51
<br> —0 \ 0,181469 — 185.53 \\ v \\ 2.5% \\ \ vjezd
<br> P:
<br> 14 59m 20,0m
<br> 0,196061 — 185.77
<br> 185.83 \
<br> 10 |
<br> P:
<br> vjezd
<br> 20.40m
<br> 186.01 4.57; \\ 0,211504 '.M 0,215601 ! l
<br> R
<br> 20,0m
<br> 186.05 „ 186.04 0,219697 &
<br> 186.02 ==,<.>
<br> 186.01 2.5% [! VjeZ IRS/),' 0,224 26 ŽEN !
<br> 185.93 185 91 0,227552 0,230477 o 0
<br> 185189 „" 185.87,' ' 0,233253 lag dle stav.& N
<br> 250 00 T=4.097 y=0.034
<br> 0,216463 _.0,21936
<br> _;
<br> 186.) R=5m L=2.91m
<br>.P
<br> 0
<br> R
<br> náměstí Krále Vladislava
<br...
C2 Situace
m
<br> %
<br> e— 0
<br> O-QD
<br> Il
<br> Ýwíwšzv
C1 Technická zpráva
REKONSTRUKCE ULICE RŮŽOVÁ,VELVARY
<br>
DSP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KVĚTEN 2018
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
<br> - 3 -
<br>
1.Identifikační údaje stavby
<br>
<br>
Název stavby: Rekonstrukce ulice Růžová
<br>
<br> Místo stavby: k.ú.Velvary
<br>
Investor: Město Velvary
<br> Nám.Krále Vladislava 1
273 34 Velvary
<br>
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
DSP
<br>
Část dokumentace: Komunikace a zpevněné plochy
<br>
<br> Projektant části: PRINKOM
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX,Vít Křepinský
Ing.XXXX XXXXXXXXX,autorizovaný inženýr pro
dopravní pozemní stavby,ČKAIT – 0009618
<br> Za Zrcadlem 149 <,>
251 01 Babice
tel: 777107125,777241576
www.prinkom.cz
info@prinkom.cz
<br>
<br> - 4 -
<br> 2.Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
<br> Předmětem stavebního objektu SO – 100 Komunikace a zpevněné plochy je
<br> návrh rekonstrukce uličního prostoru v ulici Růžová <.>
Komunikace je navržena v délce cca 233 m a šířce 3,5-5,5 m.Od začátku
<br> úpravy do staničení cca km 0,170 00 je navržena jako jednosměrná,ve zbývající
části je komunikace navržena jako obousměrná,z důvodu obsluhy objektu č.p.14 <,>
kde se předpokládá vyšší intenzita provozu.Komunikace je navržena s 5 lomy osy
a 4 směrovými oblouky.V prvním směrovém oblouku je komunikace rozšířena na
7,0 m.Parametry směrových oblouků jsou VB1: R=9,25 m,t=8,76 m,alfa=86,9°;
VB2: R=50,00 m,t=4,22 m,alfa=9,6°,VB3: R=5,00 m,t=1,49 m,alfa=33,3°,VB4:
R=10,00 m,t=1,66 m,alfa=18,9°.Příčný sklon vozovky je navržen do staničení km
0,15971 jako jednostranný,od staničení 0,18471 jako střechovitý s hodnotou 2,5% <.>
Klopení vozovky je provedeno kolem osy komunikace.Vozovka je po obou
stranách lemována kamennou obrubou s výškou 12 cm nad úrovní vozovky.Podél
vozovky je po pravé straně vozovky navržen chodník v šířce min.1,50 m.Chodník
je navržen ve sklonu 2,0% směrem do vozovky.V uličním prostoru j...
B3 Zákres do katastrální mapy
Katastrální _,<,> Výměra,<,> Pozemek Vlastmcke pravo Druh pozemku uzeml m2 IVIěsto Velvary,náměstí Krále Vladlslava,Velvary 779962 1811 2226 osta tnl plocha 1,27324 Velva ry
<br> \
<br> Il
<br> Ýaíwšzv
B2 Celková situace stavby
_._._ 0
<br> (1)
<br> E!
<br> a UW ? mm
<br> 80 100 - Komunikace a zpevněné plochy
<br> m
<br> (| M
<br> ?"
<br> m 9 (5%
<br> a 0“ " o „\ ?? 93:33:09 ' ? M ff 9 /// \\ //// ! Ý\\\\V\2\f \\ / š \ f \\ \\ W / \\ \\ f%\/ \\_ \\ O; N \\ vr/f' \ \// Wx LN \\ \\ \\\ \W
B1 Přehledná situace
VE LVARY
<br> Ý\\ŘWŠQV
A Průvodní zpráva
"
<br> ŘÍM
<br> K&V
<br> ImxozmHICXOm CEOm IGNO<>_ <mr<>m<
<br> A.PRÚVODNÍ ZPRÁVA
<br> Rekonstrukce ulice Růžová
<br> K t t '| ' - : : V' ' uzeml m2
<br> Město Velvary
<br> Nám.Krále Vladislava 1 273 34 Velvar
<br> A.Průvodní zoráva
<br> tel: 777107125,777241576
<br> 2.Základní údaie o stavbě
<br> a) Stručný popis návrhu stavby,její funkce,význam a umístění <.>
<br> b) Předpokládaný průběh stavby
<br> zahájení stavby: dle získání stavebního povolení dokončení stavby: cca do 3 měsíců od zahájení
<br> Stavba není dělena na další etapy a bude provedena průběžně v celém rozsahu stavby.Stavba bude kolaudována a uvedena do provozu jako celek.Stávající doprava bude omezena za pomoci provizorního dopravního opatření <.>
<br> c) Vazby na regulační plány,územní plán,případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí,včetně plnění jeho podmínek
<br> Stavba je v souladu s regulačním plánem obce <.>
<br> d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
<br> Území se nachází v zastavěné části v centru města.V dotčené oblasti se nachází zástavba rodinných domů a ostatní zpevněné a nezpevněné plochy <.>
<br> e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu,zdraví a životní prostředí
<br> Stavební řešení a použité technologie navrhované stavby nemají negativní vliv na krajinu,zdraví ani na životní prostředí.Rekonstrukcí zpevněných ploch bude zajištěn bezpečný pohyb vozidel a chodců a dojde ke zkvalitnění dopravní obslužnosti <.>
<br> Stavba nezasáhne do pozemků ZPF,zásah do LPF nepřichází v úvahu <.>
<br> f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření Stavba nemá prakticky žádný negativní vliv na udržitelný rozvoj.Rekonstrukcí zpevněných ploch dojde ke snížení hlukové zátěže <.>
<br> Stavbou dojde ke zkvalitnění dopravních vazeb v dotčené lokalitě.3.Přehled výchozích podkladů Předkládaná dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:
<br>.Polohopisné a výškopisné zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systé...
Stavební povolení
Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Velvarská 136,274 53 Slaný,tel.: 312 511 261,fax: 312 522 771,e-mail: rosiak©meuslmiycz elektronická podatelna: podatelna©meuslanycz
<br> Ve Slaném 27.6.2019 Toto rozhodnutí neb lo srazu: 2812/2019
<br> Č.j.MUSLANY/33689/2019/0DSH/R0 Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXX
<br> Počet stran: X
<br> Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Městský úřad Slaný,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný podle & 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"] a speciální stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.1 a 5 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,á š 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve stavebním řízení přezkoumal podle 5 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 22.2.2019 podalo město Velvary,nám.Krále Vladislava 1,273 24 Velvary (dále jen "stavebník"],a na základě tohoto přezkoumání:
<br> [.Vydává podle 5 115 stavebního zákona á š 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> stavební povolení
<br> na stavbu: „rekonstrukce místní komunikace v ul.Růžová,Velvary“ (dále jen "stavba"]
<br> na pozemku parc.č.1811 k.ú.Velvary
<br> Druh a účel stavby:
<br> Stavební úpravy,dopravní infrastruktura — pozemní komunikace <.>
<br> Základní údaje o stavbě:
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 100 — místní obslužná komunikace - jedná se o výstavbu obslužné místní komunikace s návrhovou rychlostí Ska/h,proměnlivá šíře vozovky 3,5 - 5,0 m s jednostranným chodníkem o šíři 1,5 m.Celková délka komunikace je 233m,od staničení 0,000 — 0,170 je komunikace jednosměrná,zbytek úpravy (pro obsluhu čp.14) je obousměrný.Konstrukce vozovky <,>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> Št.? Šlrzuiize „ -*
<br> chodníků,parko...
Návrh smlouvy o dílo (formát PDF)
1
<br> NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
<br>
uzavřený podle zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br>
<br>
1.SMLUVNÍ STRANY
<br> Zhotovitel:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel: Město Velvary
<br> se sídlem: nám.Krále Vladislava 1,273 24 Velvary
IČ: 00 23 51 05
číslo účtu: ………………………… <.>
zastoupen: starostou města PhDr.Radimem Wolákem
<br>
<br>
<br> 2.PŘEDMĚT DÍLA
<br>
2.1 Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla Rekonstrukce ulice Růžová ve Velvarech v
souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce ulice Růžová“,zhotovenou
společností PRINKOM spol.s r.o <.>,Za Zrcadlem 149,251 01 Babice v květnu 2018 a s
výkazem výměr <.>
<br>
2.2 Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště,souborné zpracování geodetických prací
(zaměření skutečného stavu objektů,inženýrských sítí,souborné zpracování
geodetických prací v digitální formě,které budou v souladu s výkazy výměr) <,>
dokumentace skutečného provedení stavby,zařízení staveniště,skládky a zemníky pro
výstavbu vč.obstarání,úhrada provozu zařízení staveniště vč.vyklizení a uvedení ploch
do původního stavu,obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí,poplatků,zajištění a
předání všech potřebných dokladů,revizí,osvědčení,atestů,apod.nutných k vydání
kolaudačního rozhodnutí dle příslušných zákonných ustanovení <.>
<br>
2.3 Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci,či v položkovém rozpočtu,ale o nichž Zhotovitel,vzhledem ke svým
odborným znalostem,vědět měl nebo vědět mohl,že jsou k řádnému a kvalitnímu
<br>
<br>
<br> 2
<br> provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci
děl analogického charakteru <.>
<br>
2.4 Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby.Pokud by se dodatečně
ukázala potřeba užít materiálů jiných,budou podmínky jejich uplatnění projednány
samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě.Bez písemného
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,technologie nebo změny proti
schv...
Výkaz výměr
Rekapitulace Zakázka: _ Rekonstrukce ulice Růžová Velvary 21 XXXXX XXXX Hmotnost DPH XXXX s DPH X SO_XX: Rekonstrukce komunikce – X X,228.7 – 0 – 0 001.: Zemní práce – 0 87.5 – 0 – 0 0021: Úprava podloží a základové spáry – 0 53.5 – 0 – 0 005.: Komunikace - vozovka kámenná dlažba – 0 1,299.1 – 0 – 0 0051: Vjezdy - kamenná dlažba – 0 181.0 – 0 – 0 0052: Parkovací stání - kamenná dlažba – 0 154.5 – 0 – 0 0053: Chodník - mozaika – 0 232.6 – 0 – 0 0054: Chodník - reliéfní dlažba – 0 1.5 – 0 – 0 0089: Ostatní konstrukce – 0 4.8 – 0 – 0 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací,letišť a ploch – 0 214.4 – 0 – 0 0096: Bourání konstrukcí – 0 – 0 – 0 – 0 099.: Přesun hmot HSV – 0 – 0 – 0 – 0 V01.: Ostatní jiné náklady – 0 – 0 – 0 – 0 VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady – 0 – 0 – 0 – 0 0 Celkem (bez DPH) – 0 DPH – 0 0 0 – 0 0 0 – 0 Celkem (včetně DPH) - &L&8www.euroCALC.cz&C&8&P z &N&R&8&D Zakazka Rekonstrukce ulice Růžová Velvary Poř.Kód Popis MJ Výměra bez ztr.Ztratné Výměra Jedn.cena Cena Jedn.hmotn.Hmotnost Jedn.suť Suť Sazba DPH DPH XXXX s DPH Komentář Objekt Oddíl SO_XX: Rekonstrukce komunikce – X 2,228.7 1,315.3 _ – 0 – 0 001.: Zemní práce – 0 87.5 – 0 _ – 0 – 0 ##T2##N_Catalog_catGUID ##T2##PRO_ITEM_catID ##T2##PRO_ITEM_iteCode ##T2##PRO_ITEM_szvCode ##T2##PRO_ITEM_tevCode 1.00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 10.875 – 0 10.875 – 0 – 0 0.00100 0.0 – 0 21 – 0 – 0 SO_01 001 435*0,025 10.875 _ – 0 _ 2.10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 60.9 – 0 60.9 – 0 – 0 1.00000 60.9 – 0 21 – 0 – 0 SO_01 001 435*0,1*1,4 60.9 _ – 0 _ 3.10371500 substrát pro trávníky VL m3 21.75 – 0 21.75 – 0 – 0 0.21000 4.6 – 0 21 – 0 – 0 SO_01 001 435*0,05 21.75 _ – 0 _ 4.122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř.3 m3 80.0 – 0 80.0 – 0 – 0 – 0 – 0 21 – 0 – 0 SO_01 001 5.122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř.3 za lepivost m3 40.0 – 0 40.0 – 0 – 0 – 0 – 0 21 – 0 – 0 SO_01 001 6.132201101 Hlo...
Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu "Velvary - rekonstrukce ul. Růžová"
Město Velvary Náměstí Krále Vladislava 1 273 24 Velvary
<br> Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu dle 5 27 písm.b) zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek s názvem „Velvary — rekonstrukce ul.Růžová“
<br> Ve Velvarech dne 12.září 2019
<br> 1.Identifikační údaje veřejného zadavatele:
<br> Název zadavatele: Město Velvary
<br> Sídlo: náměstí Krále Vladislava l,273 24 Velvary
<br> IČ: 00235105
<br> DIČ: 0200235105
<br> Bankovní spoj ení: Komerční banka,a.s <.>
<br> Číslo účtu: 9005-5722141/0100
<br> Statutární orgán zadavatele: PhDr.XXXXX XXXXX,starosta města
<br> Kontaktní osoby v technických záležitostech veřejné zakázky: Ing.J iří Křepinský (dotazy na projektovou dokumentaci),mobil: 777 107 125,e—mail: v.krepinsky©gmail.com a Ing.XXX XXXXXXX (ostatní technické dotazy),mobil: XXX XXX XXX,e-mail: kazimir1©seznamez
<br> 2.Předmět veřejné zakázky: -
<br> Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Růžová ve Velvarech (rekonstrukce vozovky a chodníků,odvodnění zpevněných XXXXX do nově navržených uličních vpustí ve vozovce a odvodňovacích žlabů v některých vjezdech,vpusti budou zaústěny do nově řešené jednotné kanalizace,která již byla zhotovena).V rámci projektu je navržena komunikace v délce 233 m a šířce 3,5 — 5,5 m a pravostranným chodníkem o šířce min.1,50 m.Od začátku úpravy do staničení cca km 0,170 00 je komunikace navržena jako jednosměrná,ve zbývající části je komunikace navržena jako obousměrná,z důvodu obsluhy objektu č.p.14,kde se předpokládá vyšší intenzita provozu.Komunikace je navržena s 5 lomy osy a 4 směrovými oblouky <.>
<br> Vybraný zhotovitel bude veřejnou zakázku realizovat v souladu s projektovou dokumentaci „Rekonstrukce ulice Růžová“,zhotovenou společností PRINKOM spol.s r.o <.>,Babice v květnu 2018.Zakázka je specifikována výkazem výměr <.>
<br> Místem plnění veřejné zakázky je pozemek parc.č.1811 v katastrálním území Velvary,který je ve vlastnictví investora.Realizace veřejné zakázky je sta...

Načteno

edesky.cz/d/3253759

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   EIA   Stavby   Dopravní informace   Veřejná zakázka   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Veřejná zakázka   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velvary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz