« Najít podobné dokumenty

Město Úvaly - MěÚ Brandýs, staveb. povolení, rekonstrukce MK, ul. Sovova - 1. část, k.ú. Úvaly

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Úvaly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska_18599_2019.pdf (2.34 MB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1,z Illll|ll||lllllllllllllllllllll || lllllllllllll 250 01 Brandýs nad Labem—Stará Boleslav “megWUngn Odbor dopravy Naše čj.: NIÚBNLSB-OD-12997/2019-VEVEM Město Úvaly Naše sp.zn.: OD—18599/2019-VEVEM IČ 00240931 XXXXXXX z Pardubic č.p.XX Vyřizuje: lng.XXXX XXXXXXX XXX XX ÚVALY _ ! Í,Tel.: 326 909 343 ] WD ira/“fi E-mail: emil.veverka©brandysko.cz [iQ/BB (yp/) ' ' " % l a Datum: 11.09.2019 !ř ROZHODNUTÍ '
<br> Stavební povolení Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Brandýs n.L.— St.Boleslav odbor dopravy,jako speciální stavební úřad podle ustanovení 9 16 odst.1 a 13" 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb,o pozemních komunikacích a 5 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,(dále jen stavební zákon) v platném znění,v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje,Odboru dopravy č.j.: 00849912018/KUSK-DOP/Lac znovu projednal ve stavebním řízení podle 9 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou podal dne 5.3.2018 žadatel Město Úvaly,iČ 00240931,Pražská 276,250 82 Úvaly,(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:
<br> |.Vydává podle 9 115 stavebního zákona a 5 18:3 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> stavební povolení nastavbu:
<br> Úvaly - rekonstrukce MK etapa 2 - ulice Sovova - 1.část
<br> (dálejen "stavba") na pozemku parc.č.2941/1 (ostatní plocha),parc.č.2941/3 (ostatní plocha),parc.č.3016/2 (ostatní plocha),parc.č.3017/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Úvaly u Prahy <.>
<br> Územní rozhodnutí vydal MěÚ Úvaly,Stavební úřad dne 30.12.2019 pod č.j.MEUV 17034/2016 STU <.>
<br> Popis stavby: 50 111- Ulice Sovova 1- komunikace
<br> Ulice je rozdělena na dvě částí,první část je délky 93 m,je koncipována jako silnice s jednostranným chodníkem,druhá část délky 135 m je navržena jako obytná zóna.Základní šířka komu...

Načteno

edesky.cz/d/3253652

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Úvaly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz