« Najít podobné dokumenty

Obec Býkev - Souhrn usnesení u jednání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Býkev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
OBEC BÝKEV
<br> Býkev 50,276 01 Mělník IČO: 236 748
<br> Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání č.4/2019 zastupitelstva obce BÝkev dne 9.9.2019
<br> Přítomni: v době zahájení 6 členů (1 zastupitel omluven,17:08 se dostavil zastupitel Václav Rehák),zastupitelstvo je usnášeníschopné
<br> Volba ověřovatelů zápisu a pověření zapisovatele zápisu Usnesení č.1) Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovatele p.Mikeše XXXXXXXX a p.Ríčaře Luďka.zapisovatelem zápisu pověřena starostou obce XXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> Výsledek veřejného hlasování: Pro X Proti X Zdrželi se 0 schváleno Program jednání
<br> 1) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2) Schválení programu
<br> 3) Majetkové záležitosti
<br> 4) Oprava komunikace v Jenišovicích
<br> 5) Rozpočtové opatření obce č.3/2019
<br> 6) Ostatní záležitosti
<br> 7) Diskuse
<br> Usnesení č.2) Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem programu jednání.Výsledek veřejného hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržcli se () schváleno
<br> Majetkové záležitosti
<br> Žádosti o odkup části pozemků V Jenišovicích
<br> Usnesení č.3) zastupitelstvo obce projednalo žádost paní H.D <.>,bytem Jenišovice čp 5,27601 Mělník a žádost pana J.P <.>,bytem Jenišovice čp.10,276 01 Mělník 0 odkup části pozemků paní a pověřuje starostu obce,aby připravil veškeré potřebné podklady pro prodej uvedených pozemků p.č.14/11 a 14/10 v k.ú.Jenišovice <.>
<br> Výsledek veřejného hlasovaní: Pro 6 Proti 0 Zdl'ŽCll se 0 schváleno
<br> Rekonstrukce komunikace v J enišovicích
<br> Dokončení záměru Rekonstrukce komunikace v Jenišovicích,XXXXXXX XXXX za dílo Usnesení č.X) zastupitelstvo obce bere informaci ohledně ukončení záměru „Rekonstrukce komunikace v Jenišovicích'“ na vědomí a souhlasí s konečnou cenou za zhotovení díla dle předložených podkladů ve výši 25 89655,62 Kč <.>
<br> Výsledek veřejného hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 schváleno Býkev 50.276 01 Mělník www.obecbykev.cz Bankovní spojení: 9725171/0100 tel.: 3l5 691 375 E-mail: info©obecbykev.cz fax.: 315 691 375
<br> Úřední dn...

Načteno

edesky.cz/d/3251659

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Býkev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz