« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV-Oznámení o pokračování stavebního řízení-administrativní budova Podveská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3822-18-21N Administrativní objekt Podveská - Oznámení o pok SP.pdf (PDF 400.36 kB)
Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
Odbor stavební a dopravy
<br> Číslo jednací: MCBKOM 03512/2019/SÚ/Nýv V Brně dne 11.09.2019
<br> Spisová značka: S-MCBKOM 03822/2018/21
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXX,CSc.Vypraveno: XX.XX.XXXX
<br> Tel: 541428188,nyvlt@komin.brno.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Dne 20.08.2018 podala společnost AMISTA investiční společnost,a.s <.>,IČ 27437558,se sídlem
<br> Pobřežní 620/3,186 00 Praha,jednající jako obhospodařovatel na účet IMPERA sprint otevřený
<br> podílový fond,IČ: 751 60 226,Pobřežní 620/3,186 00 Praha,v zastoupení na základě plné
<br> moci Ing.arch.Michaelou Jandovou,nar.14.12.1970,s doručovací adresou Horova 68,616 00
<br> Brno,- dále stavebník,žádost na vydání stavební povolení,kterou průběžně doplnila na základě
<br> výzvy a dohody s projektantem o chybějící podklady na stavbu pod názvem „Administrativní
<br> budova,ul.Podveská,Brno-Komín“,s umístěním stavby na pozemku parc.č.1513/1 <,>
<br> 1514/1,1515,1368/17,1516/2,1516/1,1368/6,1368/11 a 1512/1 vše v k.ú.Komín a to na
<br> dílčí stavbu:
<br> SO 01 Administrativní budova na pozemku parc.č.1513/1,1514/1,1515 v k.ú.Komín
<br> SO 02 Objekt pro odpad na pozemku parc.č.1512/1 v k.ú.Komín
<br>
<br> Popis stavby,její účel a určení prostorového řešení (dle stavebních objektů):
<br> Jedná se o soubor staveb pod názvem: „Administrativní budova,ul.Podveská,Brno-Komín“ <,>
<br> která má následující člení na objekty dle druhu stavby,včetně dotčených pozemků stavbou
<br> v k.ú.Komín:
<br> SO 01 Administrativní budova 1513/1,1514/1,1515
<br> SO 02 Objekt pro odpad 1512/1
<br> SO 10 Vodovodní přípojka 1516/2,1368/17,1368/11,1515
<br> SO 21 Přípojka splaškové kanalizace 1513/1,1516/2,1368/17
<br> SO 31 Přípojka dešťové kanalizace 1513/1,1516/2,1368/17
<br> SO 32 Retenční nádrž dešťových vod 1513/1
<br> SO 41 Přípojka NN 1514/1,1368/17
<br> SO 42 Přípojka datové sítě 1514/1,1368...

Načteno

edesky.cz/d/3250815

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz