« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZE č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
hutt X ottf,y0a M i n iste rstv o zem6d6lstvi Odbor hospod5isk6 0pravy a ochrany lesft 41 5081201 S-MZE-1 ts21 2 Spisov5 znadka.: 14LH1744512019-16212 ej <.>,41solt2o19-MzE-16212 Vyiizuje: lng.V6ra Sobotkov5,CSc.Telefon: 221812748 E-mail: Vera.Sobotkova@mze.cz lD DS: yphaax8 Adresa: T65nov 65117,Nov6 M6sto,110 00 Praha 1 V Praze dne: 30.8.2019 ilIIil ilililr lill lil ll lffi I lillllllll lillllilll 80031 7379853 VEREJNA VYHLASXE OPATRENi OBECT.TE POVAHY Ministerstvo zemrid6lstvi jako ristiedni org6n st6tni spr5vy les[r,v6cnd piislu5nf podle ustanoveni g 49 odst.2 pism.e) z6kona 6.289/1995 Sb <.>,o lesich a o zmdn6 a dopln6ni n6ktenfch z6kon0 (lesni z6kon),ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (dale jen,<,> lesni z6kon"),vsouladu s $ 171 a n5sl.z5kona c.500/2004 Sb <.>,spr6vni i6d,vezneni pozddj5ich piedpist} (ddrle jen,<,> spr6vni i5d"),vyd6v5 podle $ 51a lesniho z{kona n6sledujici opatieni obecn6 povahy,ktenfm se m6ni a doplfruje opatieni obecn6 povahy vydan6 Ministerstvem zem6d6lstvi pod 6.j.18918/20'19-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 nisledovnE: t.Vkleda se novi bod 2.5 <.>,ktenf zni:,<,> 2.5.se stanovi,Ze pii zalesfiov6ni vobdobi do 31.prosince 2022 je odchyln6 od ustanoveni $ 29 odst.1 lesniho zAkona moZno pouZit reprodukdni materi6l lesnlch dievin z kter6koli piirodni lesni oblasti a nadmoisk6 vf5ky.To neplati pro zalesfiov6ni reprodukdnim materi5lem smrku ztepil6ho.Pravidla nakl6d6ni s reprodukdnim materi6lem lesnlch dievin podle z6kona 8.14912003 Sb <.>,o uvdd6ni do ob6hu reprodukcniho materi6lu lesnich dievin lesnicky vfznamnfch druh& a um6lfch kii2encfi,urden6ho k obnov6 lesa a k zalesiovSni,a o zmrin6 n6ktenich souvisejicich z6kon& (z5kon o obchodu s reprodukdnim materi6lem lesnich dfevin),ve zneni pozdejsich pfedpist,nejsou tim dotdena." [.Piiloha d.1 opatieni obecn6 povahy 6.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 se nahrazuje pfilohou e.1,ktera je nedilnou soudasti tohoto opatleni obecn6 povahy.ilt.Toto opatieni obecne povahy nabliva iainnosti dnem vyv65en[ verejne...

Načteno

edesky.cz/d/3243944

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz