« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Výběrové řízení na referenta Odboru stavebního úřadu a územního plánování (agenda územní plánování)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15659418420phpqf0jen.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br> Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
<br> v platném znění,na obsazení volného pracovního místa
<br>
Referent/ka Odboru stavebního úřadu a územního plánování
<br> (agenda územního plánování)
<br>
<br>
Popis pracovního místa:
<br>  pořizování územních plánů obcí ORP Jeseník (obec s rozšířenou působností)
<br>  pořizování územně plánovacích podkladů pro ORP Jeseník
<br>  další agenda orgánu územního plánování (závazná stanoviska,územně plánovací
informace,vyjádření)
<br>
<br> Předpoklady pro podání přihlášky:
<br>  státní občanství České republiky,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
<br>  XXX XXX.XX let
<br>  svéprávnost
<br>  občanská a morální bezúhonnost
<br>  ovládání jednacího jazyka
<br>
Požadavky:
<br>  ukončené vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně
v oborech se zaměřením na územní plánování,urbanismus,architekturu,stavebnictví nebo
<br> geografii NEBO středoškolské vzdělání ukončené maturitou v oborech uvedených výše
<br>  znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
v platném znění,včetně jeho prováděcích vyhlášek,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br>  výborná znalost práce s PC (MS Office,internet apod.)
<br>  dobré komunikační a organizační schopnosti
<br>  samostatnost a spolehlivost
<br>  zdravotní způsobilost
<br>
Výhoda:
<br>  zvláštní odborná způsobilost v územním plánování dle nařízení vlády č.512/2002 Sb <.>
(povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
<br>  znalost prostředí GIS/CAD
<br>  praxe ve veřejné správě
<br>  řidičský průkaz skupiny B
<br>
Požadované doklady:
<br>  přihláška do výběrového řízení
<br>  strukturovaný profesní životopis
<br>  výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než...
export2udfile0-15659418420phpqp5s6v.rtf
Město Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 JESENÍK
<br>
přihláška do výběrového řízení
v souladu s § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících ÚSC
<br>
Přihlašuji se do výběrového řízení na pozici: …………………………………………………………………………………
<br>
Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum narození:
<br> Místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Číslo občanského průkazu:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Doručovací adresa:
<br> Telefonní spojení:
<br> E-mailová adresa:
<br> u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
<br>
<br>
Datum: Podpis uchazeče:
<br>
K přihlášce je nutno přiložit:
Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem) <.>
Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením <.>
Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
Originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení dle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů <.>
Čestné prohlášení dle § 2 zákona č.451/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>

Načteno

edesky.cz/d/3206477

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz