« Najít podobné dokumenty

Město Rosice - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zakřany - odkanalizování návsi (Obec).pdf
*MURSX00QUOCY*
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
<br> Odbor životního prostředí
Palackého nám.13,665 01 Rosice
<br> pracoviště Žerotínovo nám.1,665 01 Rosice
<br>
Č.j.: MR-S 10014/19 – OZP/5 V Rosicích 15.08.2019
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
doručované veřejnou vyhláškou
<br> Městský úřad v Rosicích,odbor životního prostředí,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve
smyslu § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako
speciální stavební úřad podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"),na podkladě žádosti,kterou dne 08.04.2019 podala
<br> Obec Zakřany,IČO 00282880,Zakřany 7,664 84 Zakřany (dále jen "stavebník") <,>
<br> I <.>
podle § 15 odst.1 vodního zákona,§ 115 odst.4 stavebního zákona,v souladu s § 115 odst.1 vodního
zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br> platnost stavebního (vodoprávního) povolení,které vyhotovil Městský úřad v Rosicích,odbor životního
prostředí,dne 08.03.2017 pod čj.MR-S 617/17 – OZP/8 (nabytí právní moci dne 11.04.2017),(dále jen
„původní rozhodnutí“) ve věci povolení stavby vodního díla:
<br> „Zakřany,odkanalizování návsi“
<br> (dále jen "stavba")
<br> na místě:
<br> Název a kód kraje Jihomoravský kraj CZ064
Název a kód obce Zakřany 584185
Název a kód katastrálního území Zakřany 790478
Parcelní čísla dle katastru nemovitostí 636/1,872/1
Orientační určení polohy stavby1
konec stavby (šachta Š7) 1 161 199,618 876
začátek stavby (šachta Š3) 1 161 208,618 952
Čísla hydrologického pořadí povodí 4-16-02-0960-0-00
Název a kód vodního útvaru povrchových vod Balinka od pramene po ústí do toku
<br> Oslava DYJ_1090
<br>
<br> 1 souřadnice X,Y určené v souřadnicovém...

Načteno

edesky.cz/d/3193456

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz