« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - Vejnarová Milena v BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15658638720phpcmdknf.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 241/16-66
zn.opr.4011580120
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě pověření,vydaného Okresním soudem v
Hradci Králové dne 25.01.2016 č.j.27 EXE 140/2016-11,podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu
v Hradci Králové č.j.14 C 11/2013-120 ze dne 19.08.2013 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXXXX XXXXXX,bytem Sídliště č.p.XXX,Smiřice,dat.nar.: 30.12.1937
<br> na návrh oprávněného: BOHEMIA ENERGY entity s.r.o <.>,se sídlem Na Poříčí 1046,Praha 1 - Nové
Město,IČ: 27386732,práv.zast.advokátem JUDr.XXXXXX XXXXX,advokát,se
sídlem Apolinářská XXX/X,Praha,PSČ: 128 00,IČ: 14904411
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 8.572,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se
koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 25.09.2019 v 12:30 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 25.09.2019 v 13:00 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okam...

Načteno

edesky.cz/d/3192758

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz