« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - Krajíček Ladislav v Stavební bytové družstvo Jeseník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15658638710phpsimezv.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 947/12-105
zn.opr.3222
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce/pověření <,>
vydaného Okresním soudem v Jeseníku dne 06.04.2012 č.j.17 EXE 808/2012-10,podle vykonatelného
rozsudku Okresního soudu v Jeseníku č.j.10 C 148/2009-19 ze dne 22.09.2009 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXXX XXXXXXXX,bytem Krasov č.p.XXX,Vidnava,IČ: 76023478,dat.nar.:
16.01.1960
<br> na návrh oprávněného: Stavební bytové družstvo Jeseník,bytem 28.října 891/9,Jeseník,IČ: 00053571 <,>
práv.zast.advokátem Mgr.XXXX XXXXX,se sídlem Krameriova XXX/X,Jeseník <,>
PSČ: 790 01,IČ: 18085741
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 9.211,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se další elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se
koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 02.10.2019 v 13:00 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 02.10.2019 v 13:30 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále či...

Načteno

edesky.cz/d/3192756

Meta

Jednání zastupitelstva   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz