« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - Šedivá Anna v ČEZ Prodej, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15658638710phpomykse.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 7505/17-62
zn.opr.X17-000186
<br> Usnesení o konání odročeného dražebního jednání
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X,790
01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě pověření k provedení exekuce,vydaného Okresním
soudem v Mostě dne 26.10.2017 č.j.50 EXE 6992/2017-11,podle vykonatelného elektronického platebnho
rozkazu Okresního soudu v Mostě č.j.EPR 97197/2017 - 5 ze dne 12.05.2017 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXX XXXX,bytem Kopistská č.p.XXX,Litvínov-Janov,dat.nar.: 06.11.1942
<br> na návrh oprávněného: ČEZ Prodej,a.s <.>,se sídlem Duhová 425/1,Praha 4 - Michle,IČ: 27232433,práv <.>
zast.advokátem JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Vlastina XXX/XX <,>
Plzeň,PSČ: 323 00,IČ: 12844012
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 84.320,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit
soudnímu exekutorovi náklady exekuce,rozhodl
<br> t a k t o:
<br> I.Nové dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č.j.197 EX 7505/17-44 ze dne
27.03.2019 se stanoví na den 25.09.2019 v 11:00 hod <.>,konec dražby 25.09.2019 v 11:30 hod <.>
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.drazby-exekutori.cz <.>
<br> Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb.<,>
občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna
další podání postup dle předcházející věty se opaku...

Načteno

edesky.cz/d/3192755

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz