« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - Formánek Ivo, Kadlecová Monika v Intrum Czech, s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15658638700phpelitcx.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 20893/15-118
zn.opr.1047660146
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě pověření,vydaného Okresním soudem ve
Svitavách dne 11.01.2016 č.j.7 EXE 966/2015-19,podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro
Prahu 1 č.j.61 C 5941/2014-22 ze dne 25.02.2015 <,>
<br> proti povinnému: 1/ XXXXXXXX XXX,bytem Náměstí Míru XX/XX,Svitavy-Město,dat.nar.:
28.06.1964;
2/ XXXXXXXXX XXXXXX,bytem Strakov č.p.X,Strakov,dat.nar.: 05.03.1969;
3/ XXXXXXXXX XXXXX,bytem Dr.E.Beneše č.p.774,Česká Třebová,dat.nar.:
30.03.1989
<br> na návrh oprávněného: Intrum Czech,s.r.o <.>,se sídlem Klimentská 1216/46,Praha 1 - Nové Město,IČ:
27221971
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 287.255,96 Kč
s příslušenstvím a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a
povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se další elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II.<,>
která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 25.09.2019 v 10:30 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 25.09.2019 v 11:00 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podán...

Načteno

edesky.cz/d/3192754

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz