« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouva o poskytnutí dotace
<br> Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19I22279
<br> uzavřená podle g 103 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle části páté (59 159 - 170) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Smluvní strany
<br> Poskytovatel:.Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice tel: 466 026 113 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822 bankovní spojení: Komerční banka,a.3.číslo účtu: 78-9209300267/0100 zastoupený: JUDr.Martinem Netolickým,Ph.D <.>,hejtmanem Pardubického kraje
<br> (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
<br> Příjemce: Obec Květná
<br> adresa: Květná 92,572 01 Polička
<br> tel: 605 246 880
<br> lČ: 00276898
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,a.5 <.>
<br> číslo účtu: 1283345379/0800
<br> zastoupený: lng.Petrem Škvařilem,starostou obce
<br> (dále jen „příjemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu:
<br> Článek I.Předmět smlouvy
<br> Předmětem smlouvy,vsouladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích a zákonem č.250/2000 Sb <.>,orozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí vplatněm znění,je účelově poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na
<br> „Projektová dokumentace čistírny odpadních vod v obci Květná,DSP“ <.>
<br> Článek ||.Výše poskvtované dotace
<br> Dotace na realizaci akce specifikované v čl.|.smlouvy se poskytuje ve výši 165.000 Kč (slovy: stošedesátpěttisíckorunčeských) a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 60 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> Článek |||.Povinnosti příjemce
<br> Příjemce se zavazuje:
<br> a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně vsouladu spředmětem této smlouvy specifikovaným v čl.| <.>,ato nejpozději do 30.11.2020 <,>
<br> b) zaúčtovat přijatou dotaci na pol.4222 <,>
<br> 0) při financování nákladů spojených s realizaci projektu postupovat v souladu splatným aůčinným zákonem o veřejných zakázkách <,>
<br> d) v...

Načteno

edesky.cz/d/3192187

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Obec Moravské Málkovice - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz