« Najít podobné dokumenty

Město Sokolov - záměr prodeje b.j. 96/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sokolov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout dokumenty
9
<br> Sokolov
<br> Město Sokolov
<br> Odbor správy majetku Městského úřadu Sokolov Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Záměr prodat nemovitost
<br> Město Sokolov zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr prodat:
<br> bytovou jednotku č.9615 s příslušným podílem o velikosti 875/28205 na domě č.p.94,95,96,97 a pozemcích p.č.183/2,183/3,183/4,183/5 vše v k.ú.a obci Sokolov za těchto podmínek: - byt s příslušenstvím bude převeden nejméně za cenu v místě a čase obvyklou,určenou znaleckým posudkem ve výši 1.153.250,-- Kč — náklady související s převodem (zejména správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí,správní poplatek za úřední ověření podpisu kupujícího na kupní smlouvě,náklady na vyhotovení znaleckého posudku) nese kupující,— kupní XXXX XXXX uhrazena jednorázově,nebo ve splátkách,- v případě jednorázové úhrady kupní ceny musí být kupní cena uhrazena do 10 dnů od účinnosti kupní smlouvy,— v případě úhrady kupní ceny ve splátkách musí být ke dni uzavření kupní smlouvy uhrazeno 30 % kupní ceny a zbývající část (70 %) v měsíčních splátkách do 60 měsíců od účinnosti kupní smlouvy,— součástí kupní smlouvy bude předkupní právo věcné ve prospěch prodávajícího na dobu 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k bytu s příslušenstvím,spočívající v povinnosti kupujícího nabídnout byt s příslušenstvím ke koupi prodávajícímu,pokud by jej chtěl prodat třetí osobě,— v případě úhrady kupní ceny ve splátkách bude součástí kupní smlouvy zástavní právo věcné k tíži bytu s příslušenstvím k zajištění nesplacené části kupní ceny <.>
<br> Bytová jednotka je předmětem nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou a nájemce má přednostní právo koupě <.>
<br> Dům,ve kterém se bytová jednotka nachází,je vyznačen v mapě,která je přílohou č.] záměru.Formulář pro přihlášení do záměru tvoří přílohu č.2 záměru a je možné jej odevzdat na podatelně Městského úřadu v Sokolově,Rokycanova 1929,356 01 XXX...

Načteno

edesky.cz/d/3192159


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sokolov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz