« Najít podobné dokumenty

Obec Zákolany - Smlouva Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zákolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva Bukovský_Prostranství před OU 2019.pdf (1.91 MB)
W
<br> uzavřená podle š 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")
<br> Objednatel: Sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Bankovní spoj ení: Číslo účtu:
<br> Osoba oprávněná j ednat za zadavatele:
<br> (dále jen „objednatel“)
<br> Zhotovitel:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Bankovní spoj ení: Číslo účtu:
<br> Osoby oprávněné jednat za zadavatele:
<br> Jednatel: smluvní
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Zákolany Zákolany 55,273 28 Zákolany 00235156 :“ Česká národní banka 94-1916141/0710 PhDr.XXXXX XXXXXXXXXXX,starostka obce
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> Postoloprdská XXXX,XXX OlLouny XXXXXXXX
<br> !
<br> Česká spořitelna 5581590389/0800
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Husová XXXX,XXX XX Louny IČO: XXX 35 634 Tel: 606440192 Technické Záležitosti: Ing.XXXX XXXXXXX Velká Skála XXX/X,XXX XX Praha X — Trója Tel: 603 804 295
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> (dále jen zhotovitel)
<br> uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlonva“)
<br> „Uprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech“
<br> II <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo,kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla na vlastní nebezpečí v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy v úplnosti dle zadání,rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele,ve výborné kvalitě,bez vad a nedodělků.Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále ve smlouvě <.>
<br> Předmětem této smlouvy je provedení díla „Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanecll“ dle prováděcí projektové dokumentace v rámci projektu „Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech“,reg.číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/'0009855,financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu,SpeClÍleéhO cíle 4.1,průběžné výzvy č.53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 4 Integrované projekty CLLD —,výzvy č.5,Přemyslovské střední Čechy o.p.s <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/3192129


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zákolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz