« Najít podobné dokumenty

Obec Zákolany - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. kom.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zákolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom.
Kontaktní spojení: Tel: +420 312604625 Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz
<br> Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám.17.listopadu 2840
272 52 KLADNO
<br> DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO
<br> ČČ.jednací:
ODaS/2001/19/280
<br> Vyřizuje:
XXXXXXXX XXXXXXXX
Číslo pověření: T-X/XXXX-ODaS
<br> Kladno <,>
XX.července 2019
<br> Stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> - opatření obecné povahy
Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“),s místní příslušností na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Kladno <,>
<br> s t a n o v u j e
podle § 77 odst.1 písm.c) uvedeného zákona,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích,na:
<br> sil.II/101 v k.ú.Trněný Újezd;
<br> z důvodu: dopravní opatření – rekonstrukce železničního mostu ev.č.101-043 v km 62,487;
<br> v termínu: podle povolení silničního správního úřadu,jehož je toto stanovení podkladem a součástí;
<br> Podmínky provedení:
1.Umístění dopravních značek a dopravních zařízení bude provedeno podle odsouhlasené přílohy <.>
2.Při instalaci budou dodrženy podmínky Policie ČR,DI Kladno ze dne 17.července 2019,pokud nejsou
<br> v rozporu s tímto stanovením <.>
3.Dopravní značky a zařízení musí být užity jen po nezbytně nutnou dobu a XXX v takovém rozsahu a
<br> takovým způsobem,jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích - § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> 4.Instalace a provedení dopravního značení a zařízení bude v souladu s platnými právními předpisy <,>
zejména vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,ČSN EN 12899-1 a Zásadami pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích ...
mapka
<.>.<.>
<br> DETAIL DIo POD II/IóšTEM - VERZE A
<br> DETAIL DIO POD MOSTEM - VERZE B
<br> \“\>\
<br> "na.“ ANV'IONYZ
<br>.ll._.H-m
<br>.;?
<br> "H
<br> fw
<br> _ SITlclACIE PŘECHQDNÉHO DOPRAYNÍHO W ZNACENI v OBCI ZAKOLANY - SIL.c.III101
<br> LEGENDA:
<br> - NAVRŽENÉ PŘECHODNĚ DOPRAVNÍZNAČENÍ
<br> _ - PRACOVNÍ MÍSTO
<br> POZNÁMKA:
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍZNAČENÍ,KTERÉ BUDE v ROZPORU s PŘECHODNOU ÚPRAVOU PROVOZU BUDE ZNEPLATNĚNO
<br> ZPRACOVAL: ING.M.SEDMÁK ?TŘÍCESTNÉ EDP-PROJEKTANT: PAVEL JANKÚJ HSEMAFOŘIIuhu 220/14,635 00 Brno KRAJ: JIHOČESKÝ OKRES:PÍSEK MĚÚ/OÚ: PÍSEK UMÍSTĚNÍ:
<br> OBEC ZÁKOLANY,SILNICE č.||/101 DATUM: 03.07.2019 OBLAST: FORMÁT: 1 xA3 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚŘÍTKO:
<br> NÁZEV: STUPEN DOK.: RDS REKONSTRUKCE MOSTU NA SIL Č.||I1q1č.VÝKRESU: 1A

Načteno

edesky.cz/d/3192128

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zákolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz