« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VI,2017 4,12.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VI,2017 4,12.pdf
Zápis č.VI/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 4.12.2017
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.19 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 27.11.2017 v 15:00 hod a sejmuta 4.12.2017 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,Jiřího Škvrnu a zapisovatele Alenu Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Rozpočtové provizorium na rok 2017
2) Rozpočtové opatření č.9
3) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Rozpočtové provizorium na rok 2017
<br> Do schválení rozpočtu na rok 2018 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria.V období
rozpočtového provizoria bude obec hradit tyto nejnutnější výdaje:
<br>  výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy
 nejnutnější výdaje týkající se chodu obce a obecního úřadu
 závazky,vyplývající z již uzavřených smluv
 příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizace ZŠ a...

Načteno

edesky.cz/d/3192086

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz